Pravilnik

Pravilnik o novinarskih nagradah

Z željo, da prispeva k razvoju kakovostnega novinarstva, k uveljavljanju etike v javni besedi in k utrjevanju svobode obveščanja kot osrednje mednarodno priznane človekove pravice Društvo novinarjev Slovenije vsako leto podeli novinarske nagrade:

ČUVAJ/WATCHDOG

1. člen

Društvo novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: DNS) vsako leto podeli naslednje nagrade čuvaj/watchdog (v nadaljevanju: nagrade):
I. nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva; dobitnik prejme nagrado z zlato ploščico in diplomo
II. debitantsko nagrado za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let; dobitnik prejme nagrado in diplomo
III. nagrade za izstopajoče stvaritve v medijih; dobitnik prejme nagrado in diplomo
IV. nagradi za izstopajoče stvaritve na področju novinarske fotografije v dveh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij; dobitnik prejme nagrado in diplomo.

Upravni odbor DNS lahko s sklepom odloči, da se nagrajencem podelijo tudi denarne ali praktične nagrade.

2. člen

Za nagrade se lahko potegujejo novinarji in medijske hiše z deli, objavljenimi v času od podelitve prejšnjih nagrad do dneva objave razpisa.

3. člen

Porota pri odločanju o nagradah za izstopajoče novinarske stvaritve posebno pozornost nameni področjem novinarskega ustvarjanja, ki v širši javnosti niso tako opazna in dosežkom novinarjev iz lokalnih oziroma manjših medijev.

4. člen

Upravni odbor DNS (v nadaljevanju: UO DNS) lahko spremeni in dopolni oblike in število nagrad ter drugih priznanj za uspešno in dolgoletno novinarsko delo. UO DNS se vsako leto odloči o podelitvi  praktičnih ali denarnih nagrad.

5. člen

UO DNS imenuje poroto čuvaj/watchdog iz vrst članov DNS in uglednih javnih delavcev.
UO DNS imenuje tudi poroto za nagrado s področja novinarske fotografije, ki ima pet članov. Njen predsednik je hkrati član porote čuvaj/watchdog.
Mandat obeh porot traja 3 leta, člana porote se zamenja pred iztekom mandata, če brez opravičila izostane od seje porote. Predstavniki oblastnih organov in funkcionarji političnih strank ne morejo biti člani porote.
Porota izmed svojih članov izvoli predsednika.

6. člen

Porota deluje avtonomno in za svoje odločitve ne odgovarja UO oziroma drugim organom DNS.

 7. člen

Odločitve o nagradah porota sprejema s soglasjem, če to ni možno, pa z večino glasov  prisotnih članov z javnim glasovanjem. Če član porote zahteva tajno glasovanje, porota odloča s tajnim glasovanjem. V primeru enakega števila glasov se glasovanje  ponovi. Če je izid ponovno izenačen, odloči glas predsednika porote. Delo porote je tajno, prav tako njene odločitve.

8. člen

UO DNS vsako leto, septembra, objavi javni razpis za podelitev nagrad. Rok za sprejemanje predlogov je 30 dni. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za pridobitev nagrad. Kandidate za nagrade predlagajo uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki. Predlogi morajo vsebovati obrazložitve in dokazila. Za nagrade, za katere se poteguje posameznik, mora ta biti član DNS. Porota lahko izjemoma upošteva tudi predlog za nečlana, ki pa mora na kandidaturo pisno pristati.

9. člen

Če je za nagrado predlagan član porote, mora s te funkcije odstopiti. O tem mora nemudoma obvestiti UO DNS, ki imenuje nadomestnega člana.

10. člen

Nagrade se slovesno podeljujejo na dan, ki ga določi UO DNS. Če se kateri od nagrajencev s pisno izjavo nagradi odpove ali nagrado zavrne, se nagrada ne podeli.

V Ljubljani, 16. septembra 2014

Razlaga 5. člena:

Porota se sestane dva krat. Na prvi seji odloči, kateri predlogi ustrezajo razpisu in opravijo prvo razpravo o prispelih nominacijah. Na drugi seji sprejemejo končno odločitev. Če člani porote presodijo, da druga seja ni potrebna, lahko odločitev sprejmejo takoj.
Člani porote za področje novinarske fotografije se sestanejo posebej. Na seji izberejo predlog nagrajenca. Ta predlog predsednik, ki je hkrati član porote čuvaj/watchdog, predloži na drugi seji porote, kjer tudi o predlogu za nagrado za področje novinarske fotografije odločajo člani porote čuvaj/watchdog. Praviloma sprejmejo predlog, ki ga predstavi predsednik porote za novinarsko fotografijo.