Zakaj moramo zaščititi žvižgače?

Zakaj moramo zaščititi žvižgače?

Dan / day:
17. 3. 2022
Kdaj / when:
17.00—18.00
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in conversation

Žvižgač bo po zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki se na podlagi direktive sprejema v Sloveniji, definiran kot »oseba, ki prijavi informacije o kršitvi, pridobljene v njenem delovnem okolju oziroma pri opravljanju delovne dejavnosti v zasebnem ali javnem sektorju«. Žvižgači so zaščiteni z mrežo zakonov, vendar je raven zaščite odvisna od tega, kaj razkrijejo, komu in kako. Žvižgači se navadno ne obrnejo najprej na novinarje, kljub temu pa so prav v primerih, ko žvižgač ne zaupa notranjim ali zunanjim kanalom, novinarji ključni za razkritje nepravilnosti, korupcije ali zlorab, ki ogrožajo javni interes. Sodelovanje z novinarji morda ni vedno v interesu žvižgača. Novinarji morajo zato dobro poznati, kako deluje žvižgaštvo, saj je zaščita žvižgača, ki s tem postane novinarjev vir v veliki meri odgovornost novinarja.

Za zaščito žvižgačev je nujno, da novinarji poznajo zakonodajo, zaščitijo anonimnost vira, poznajo tveganja žvižgača, vedo, da za žvižgača, ki razkriva podatke s področja državne varnosti, veljajo posebna pravila, pozna razliko med žvižgaštvom in odtekanjem podatkov. Razkrivanje tajnih podatkov je lahko kaznivo dejanje. Ko posameznik zbere pogum in opozori na nepravilnosti v podjetju ali javni instituciji, se zanj težave z diskreditacijami, pritiski in povračilnimi ukrepi pogosto šele začnejo.

O zaščiti žvižgačev, odnosu žvižgač – novinar, pomenu žvižgaštva za novinarstvo in javnost, pa tudi odgovornosti novinarjev, se bomo pogovarjali z Anuško Delić, ki je sodelovala v več mednarodnih konzorcijih, ki so raziskovali zgodbe na podlagi podatkov žvižgačev. Tudi sama je bila preganjana zaradi objave dokumentov. Tako v okviru medija Oštro kot pri Transparency International Slovenia delujeta varna kanala za prijavo nepravilnosti. Sebastijan Peterka je poznavalec zakonodajne zaščite žvižgačev, z njimi pa dela tudi v praksi. O kočljivem položaju prijavitelja in povračilnih ukrepih, ki jim je bil izpostavljen, bo pričal Ivan Janko Cafuta, ki je opozoril na nepravilnosti s področja socialnega dela. Evropsko perspektivo zaščite in napredovanje pri implementaciji direktive bo predstavil Alvaro De Elera iz kabineta podpredsednice EK Vere Jourove. Pogovor bo usmerjala in povezovala Alenka Marovt.

Pogovor organiziramo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji.

logo-ce-horizontal-sl-quadri-lr

Under the bill on whistleblower protection, which is transposing the EU Directive to Slovenian legislation, a whistleblower will be defined as »an individual who reports information on violations obtained in their work environment or while performing work tasks in the private or public sector«. Whistleblowers are protected by a network of laws, but the level of protection depends on what they reveal, to whom and how. Whistleblowers do not usually turn to journalists first, but in cases when the whistleblower does not trust internal or external channels, journalists play an important role in exposing irregularities, corruption or abuses that threaten the public interest. Working with journalists may not always be in the interest of the whistleblower. Journalists must therefore be well aware of how whistleblowing works, since protecting the whistleblower – journalist’s source – is largely the responsibility of the journalist.

Journalists need to know the legislation, protect the anonymity of the source, be aware of the risks the whistleblowers take, know that whistleblowers who disclose information of national security significance are subject to special rules, can tell the difference between whistleblowing and data leakage. Disclosing classified information can be a crime. When an individual gathers courage and points out irregularities in a company or public institution, discreditation attempts, various pressures and retaliatory measures are often just the beginning of their problems.

Anuška Delić, who has participated in several international consortia that researched stories based on data provided by whistleblowers, will talk about the whistleblower protection, the rapport between whistleblowers and journalists, the importance of whistleblowing for journalism and the public, and the responsibilities of journalists. Anuška was prosecuted for publishing documents. Both Oštro and Transparency International Slovenia have stablished secure channels for reporting irregularities. Sebastijan Peterka is an expert on the legislative protection of whistleblowers. Ivan Janko Cafuta will discuss the challenges and retaliatory measures he has faced when he reported irregulaties in the field of social work. Alvaro De Elera from the Cabinet of EC Vice-President Vera Jourova will provide more insight into the European perspective of whistleblower protection and progress in the implementation of the directive. Alenka Marovt will steer the conversation.

The talk was organized in cooperation with the European Commission Representation in Slovenia.

logo-ce-horizontal-en-quadri-lr

Partnerji festivala / Festival Partners