Socialna varnost

Pogosta vprašanja in svetovalnica

 • Prispevki ob vstopu v status
 • Plačevanje prispevkov v letu 2013
 • Plačevanje prispevkov v 2014 in naprej
 • Znižanje in zvišanje zavarovalne osnove
 • Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo dolga
 • Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe
 • Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

 • Plačevanje prispevkov v letu 2013

  S pridobitvijo statusa samostojnega novinarja postane le-ta zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti ter zavezanec za prispevke za socialno varnost. Prispevki za socialno varnost obsegajo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za zaposlovanje.

  Samostojni novinarji plačujejo prispevke za socialno varnost kot samozaposleni zavarovanci od zavarovalne osnove, ki se določi po 1. odstavku 209. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-1) glede na dobiček zavezanca, v katerem niso upoštevani plačani prispevki za obvezno zavarovanje zavarovanca in znižanje davčne osnove, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Ob vstopu v zavarovanje se novinar zavaruje najmanj od zneska osnove v višini minimalne plače zaposlenih v RS. Zavaruje se lahko tudi od zavarovalne osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je vključen v skladu z 1. odstavkom 209. člena ZPIZ-1.

  Kasnejše razvrstitve v zavarovalne osnove pa so odvisne od dobička, doseženega z opravljanjem novinarstva, ki bo ugotovljen z odločbami o odmeri dohodnine oz. odločbami o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti (odvisno od tega ali je novinar normiranec ali vodi enostavno knjigovodstvo) in glede na podatke o povprečni plači oziroma minimalni plači za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti.

  Višina prispevkov se spreminja in je za vsak mesec dostopna na naslovu
  http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/.

  Prispevke za socialno varnost mora plačati samostojni novinar do 15. v mesecu za pretekli mesec. Najpozneje do 15. dne v mesecu pa je dolžan davčnemu organu posredovati tudi obračun prispevkov za socialno varnost. V kolikor zavezanec ne obračuna in ne plača prispevkov, mu odmeri prispevke za pretekli mesec z odločbo davčni organ, ki v primeru neplačanih prispevkov uvede tudi prisilno izterjavo.