Socialna varnost

Pogosta vprašanja in svetovalnica

 • Prispevki ob vstopu v status
 • Plačevanje prispevkov v letu 2013
 • Plačevanje prispevkov v 2014 in naprej
 • Znižanje in zvišanje zavarovalne osnove
 • Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo dolga
 • Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe
 • Prostovoljno zdravstveno zavarovanje

 • Prispevki ob vstopu v status

  Samozaposleni ob vstopu v zavarovanje plačuje prispevke od zavarovalne osnove v znesku, ki je določen kot minimalna osnova v posameznem obdobju. Izjema velja za zavezanca, ki je bil v obdobju šestih mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan na enaki zavarovalni podlagi. V tem primeru se prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, od katere je zavezanec plačeval prispevke pred izstopom iz zavarovanja. Če torej samostojni novinar vrne status, in v roku 6 mesecev odpre npr. s.p., bo plačeval prispevke v višini, ki jo je imel določeno kot samostojni novinar.

  Oprostitev plačila prispevkov ob prvem vpisu v poslovni register ali drug predpisan register (velja od 1. 7. 2013 dalje)

  Skladno s štirinajstim odstavkom 145. člena ZPIZ-2 so samozaposleni oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca po prvem vpisu v poslovni register ali drug register oziroma evidenco:

  • v prvih 12 mesecih v višini 50 % zneska prispevka,
  • v naslednjih 12 mesecih v višini 30 % zneska prispevka.

  Oprostitev jim bo priznana za 24 mesecev od vpisa. Navedena oprostitev plačila prispevkov se prizna le tistim zavezancem, ki se prvič vpišejo v register, kar pomeni, da ti zavezanci v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti z izbrisom iz registra, ki nato še pred potekom obdobja dveh let od prvega vpisa spet registrirajo dejavnost, niso več oproščeni plačila prispevkov.

  Pojasnilo DURS.