Poročilo Nadzornega odbora za leto 2005

Skupščine

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2005

Na seji nadzornega odbora DNS 3. oktobra 2006 je odbor potrdil finančno poslovanje za minulo leto. Leto 2005 je društvo sicer začelo s približno 3,9 milijona tolarjev presežka iz minulih let. Prihodki društva so bili lani 34,9 milijona tolarjev, kar skupaj s presežkom iz minulih let
pomeni, da je bilo konec lanskega leta za 38,8 milijona tolarjev razpoložljivih sredstev. Društvo je imelo – tako kot preostala minula leta – tudi lani naložbe v vrednostne papirje in vzajemni sklad Galileo. Omenjene naložbe so skupno znašale približno 53 milijonov tolarjev. Sicer pa je društvo iz naslova naložb, kamor sodijo tudi dividende, lani prejelo za približno 4,3 milijona tolarjev. Društvo je imelo lani za 34,97 milijona tolarjev stroškov.
Nadzorni odbor se je seznanil tudi s prilagoditvami, ki jih zahteva novi zakon o društvih. Čeprav s presežkom sredstev društvo lahko upravlja za namene, za katere je ustanovljeno, zakon predvideva nekatere prilagoditve. Nadzorni odbor je tako društvu predlagal, naj potrebne prilagoditve opravi čim prej oziroma naj društvo v statutu opredeli, na kakšen način lahko upravlja s svojim presežnim premoženjem (denimo oddajanje nepremičnin v najem, vlaganje v vrednostne papirje in vzajemne sklade ipd.).
Tanja Smrekar, predsednica Nadzornega odbora