Pridobitev statusa pri Ministrstvu za kulturo

Za pridobitev statusa samostojnega novinarja je potreben vpis v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo RS po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev (skupna komisija Društva novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikata novinarjev Slovenije (SNS)). Kulturni minister z odločbo odloči o vpisu v razvid. Postopek pridobitve statusa samostojnega novinarja podrobneje določa Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Ur. l. RS, št. 105/01).

V razvid samostojnih novinarjev se lahko vpiše tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • da ima dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
  • da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
  • da ima dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz 12. člena Zmed;
  • da mu s pravnomočno sodno odločbo ni prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti.

Po uredbi opravlja posameznik novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti za več kot polovičen delovni čas.

Vlogo za vpis v razvid je treba vložiti z obrazcem, ki je dostopen tudi na spletnih straneh Ministrstva za kulturo. Prosilec si lahko sam izbere želeni datum začetka veljavnosti statusa samostojnega novinarja, vendar pa ta ne začne veljati, dokler vloge ne odda v vložišče Ministrstva za kulturo. Statusa ni možno uveljavljati za nazaj.

Pomoč pri vpisu v razvid na Ministrstvu za kulturo vam nudi: Jerebič Minka, telefonska številka: 01 369 59 14, e-pošta: minka.jerebic@gov.si.

Pridobitev pozitivnega mnenja novinarskih organizacij

Prosilci za status vlogo z vsemi potrebnimi dokazili in izjavama navadno pošljejo na Društvo novinarjev Slovenije, ki skliče skupno komisijo društva in Sindikata novinarjev Slovenije za oblikovanje predhodnih mnenj ter poda svoje mnenje na podlagi sledečih dokazil:

  • izpolnjenega obrazca za prijavo,
  • fotokopije osebnega dokumenta,
  • podpisane izjave, da prosilec opravlja novinarsko dejavnost kot glavni ali edini poklic in da prosilcu ni prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti,
  • priporočila urednika o opravljanju novinarskega dela prosilca,
  • dokazil o objavah v medijih (kopije 20 prispevkov ali seznam 20 objavljenih prispevkov, če gre za avdiovizualne medije),
  • priporočila predsednika Aktiva Društva novinarjev Slovenije (če novinar dela za medij ali v regiji, ki ima Aktiv).

Društvo novinarjev nato popolno vlogo pošlje Ministrstvu za kulturo, ki v roku štirinajstih dni prosilcu pošlje odločbo o vpisu v razvid oziroma ga pozove k dopolnitvi vloge, če le-ta ni popolna.

Pridobitev statusa samostojnega novinarja je vezana na obvezno sklenitev pokojninskega in invalidskega ter obveznega zdravstvenega zavarovanja.