Pravilnik o novinarskih nagradah

Z željo, da prispeva k razvoju kakovostnega novinarstva, k uveljavljanju etike v javni besedi in k utrjevanju svobode obveščanja kot osrednje mednarodno priznane človekove pravice Društvo novinarjev Slovenije vsako leto podeli novinarske nagrade:

Čuvaj / watchdog

1. člen

Društvo novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: DNS) vsako leto podeli naslednje nagrade čuvaj/watchdog (v nadaljevanju: nagrade):

I. nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva; dobitnik prejme kipec in diplomo;
II. debitantske nagrade za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let; dobitnik prejme kipec in diplomo;
III. nagrade za izstopajoče novinarske dosežke; dobitnik prejme kipec in diplomo;
IV. nagrade za izstopajoče dosežke na področju novinarske fotografije v treh kategorijah: posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij in multimedijska zgodba; dobitnik prejme kipec in diplomo.

Upravni odbor DNS lahko s sklepom odloči, da se nagrajencem podelijo tudi denarne ali praktične nagrade.

2. člen

Za nagrade se lahko potegujejo novinarji in medijske hiše z deli, objavljenimi v času od podelitve prejšnjih nagrad do dneva objave razpisa.

3. člen

Porota pri odločanju o nagradah za izstopajoče novinarske dosežke posebno pozornost nameni področjem novinarskega ustvarjanja, ki v širši javnosti niso tako opazna in dosežkom novinarjev iz lokalnih oziroma manjših medijev.

4. člen

Upravni odbor DNS (v nadaljevanju: UO DNS) lahko spremeni in dopolni oblike in število nagrad ter drugih priznanj za uspešno in dolgoletno novinarsko delo. UO DNS se vsako leto odloči o podelitvi praktičnih ali denarnih nagrad.

5. člen

UO DNS imenuje poroto čuvaj/watchdog, ki ima 9 članov, 5 iz vrst članov DNS in 3 ugledne predstavnike strokovne javnosti.
UO zagotovi, da so člani porote iz različnih medijskih hiš.
UO DNS imenuje tudi poroto za nagrado s področja novinarske fotografije, ki ima pet članov. Njen predsednik je hkrati član porote čuvaj/watchdog.

Mandat obeh porot traja 3 leta, člana porote se zamenja pred iztekom mandata, če brez opravičila izostane od seje porote. Predstavniki oblastnih organov in funkcionarji političnih strank ne morejo biti člani porote.
Porota izmed svojih članov izvoli predsednika.

6. člen

Porota deluje avtonomno in za svoje odločitve ne odgovarja UO oziroma drugim organom DNS.

7. člen

Odločitve o nagradah porota sprejema s soglasjem, če to ni možno, pa z večino glasov prisotnih članov z javnim glasovanjem. Če član porote zahteva tajno glasovanje, porota odloča s tajnim glasovanjem. V primeru enakega števila glasov se glasovanje ponovi. Če je izid ponovno izenačen, odloči glas predsednika porote. Člani porote svoj izbor na sestanku porote pisno potrdijo. V pregled so jim poslane obrazložitve nagrad in poročilo porote.

Delo porote je tajno, prav tako njene odločitve.

8. člen

UO DNS vsako leto, septembra, objavi javni razpis za podelitev nagrad. Rok za sprejemanje predlogov je 30 dni. V razpisu morajo biti navedeni pogoji za pridobitev nagrad. Kandidate za nagrade predlagajo uredništva, aktivi, sekcije in organi DNS ter druge organizacije in posamezniki. Predlogi morajo vsebovati obrazložitve in dokazila. Za nagrade, za katere se poteguje posameznik, mora ta biti član DNS. Porota lahko izjemoma upošteva tudi predlog za nečlana, ki pa mora na kandidaturo pisno pristati. Predlog za nagrado mora vsebovati soglasje kandidata, ki ni član društva. Porota predlogov brez soglasja ne obravnava.

Obe poroti lahko izjemoma sami nagradita posameznika ali projekt, čeprav ta ni bil nominiran.

9. člen

Član porote se mora izločiti iz razprave in glasovanja v kategoriji, v kateri je za nagrado predlagan osebno ali je predlagan njegov ožji družinski član oziroma, če je sam neposredno vpleten v za nagrado predlagani projekt. Izločanje urednikov, ki samo posredno, po funkciji sodelujejo pri projektu, ni potrebno.

Član porote se sam izloči iz postopka izbora nagrad v posamični kategoriji tudi iz drugih utemeljenih razlogov, ki lahko vplivajo na njegovo nepristranost ali videz nepristranosti pri odločanju.

10. člen

Nagrade se slovesno podeljujejo na dan, ki ga določi UO DNS. Če se kateri od nagrajencev s pisno izjavo nagradi odpove ali nagrado zavrne, se nagrada ne podeli.

Razlaga 5. člena:
Porota se sestane dvakrat. Na prvi seji odloči, kateri predlogi ustrezajo razpisu in opravijo prvo razpravo o prispelih nominacijah. Na drugi seji sprejemejo končno odločitev. Če člani porote presodijo, da druga seja ni potrebna, lahko odločitev sprejmejo takoj.

Člani porote za področje novinarske fotografije se sestanejo posebej. Na seji izberejo predlog nagrajenca. Ta predlog predsednik, ki je hkrati član porote čuvaj/watchdog, predloži na drugi seji porote, kjer tudi o predlogu za nagrado za področje novinarske fotografije odločajo člani porote čuvaj/watchdog. Praviloma sprejmejo predlog, ki ga predstavi predsednik porote za novinarsko fotografijo.