Zakonodaja

1. Zakoni

Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen)
Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah
Zakon o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije
Zakon o medijih
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o medijih
Zakon o Radioteleviziji Slovenija
Zakon o filmskem skladu
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (uradno prečiščeno besedilo) /ZASP-UPB3/
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-E)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prečiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2)
Kazenski zakonik (KZ-1)
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
Münchenska deklaracija                   
Statut RTVS                                                        

Podzakonski predpisi

Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija
Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev
Pravilnik o programih posebnega pomena
Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije
Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige
Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
Sklep o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javni sklad

2. Ministrstva, uradi, sveti, agencije

Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Urad vlade za komuniciranje
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Informacijski pooblaščenec
Varuh človekovih pravic

3. Novinarski kodeksi posameznih medijskih hiš

Kodeks Financ