Politika zasebnosti

1. Splošno
Društvo novinarjev Slovenije s sedežem v Ljubljani, poslovnim naslovom Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana matična številka: 5147425000 (v nadaljevanju: »Društvo novinarjev Slovenije«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te Politike zasebnosti.

Društvo novinarjev Slovenije zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 z dne 16. 10. 2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »Splošna uredba o varstvu podatkov«) in drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, so osebni podatki članov Društva novinarjev Slovenije, udeležencev izobraževalnih in drugih dogodkov v organizaciji Društva novinarjev Slovenije ter predlagateljev in nominirancev za nagrade čuvaj/Watchdog, ki jih podeljuje Društvo novinarjev Slovenije.

Ti osebni podatki vključujejo: ime in priimek, datum rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča, stopnja izobrazbe in pridobljeni naziv, zaposlitveni status, delovno mesto, medij (uredništvo) oz. podjetje, fotografije.

3. Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?

Društvo novinarjev Slovenije zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:

 1. Obdelava osebnih podatkov za namen članstva

Za namen včlanitve v Društvo novinarjev Slovenije se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, datum rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča, stopnja izobrazbe in pridobljeni naziv, zaposlitveni status, delovno mesto, medij (uredništvo) oz. podjetje, fotografija. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani posameznika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za članstvo v Društvu novinarjev Slovenije. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Društvo novinarjev Slovenije posamezniku ne bo mogel zagotoviti dostopa do storitev.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namen prijave na razpis za novinarske nagrade čuvaj/Watchdog

Za namen prijave na razpis za novinarske nagrade čuvaj/Watchdog se obdelujejo naslednji osebni podatki: ime in priimek predlagatelja, medij ali podjetje, elektronski naslov in telefonska številka ter ime in priimek nominiranca in medij. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za prijavo na razpis za novinarske nagrade čuvaj/Watchdog. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Društvo novinarjev Slovenije nominirancu ne bo moglo zagotoviti sodelovanja v razpisu.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namen prijave na izobraževalne in druge dogodke v organizaciji Društva novinarjev Slovenije

Za namen prijave na izobraževalne in druge dogodke v organizaciji Društva novinarjev Slovenije se obdelujejo naslednji osebni podatki uporabnika: ime in priimek, elektronski naslov in medij ali podjetje udeleženca, ki se prijavlja na dogodek. Zagotavljanje teh osebnih podatkov s strani uporabnika je prostovoljno, vendar predstavlja pogoj za udeležbo na dogodkih. Opustitev posredovanja osebnih podatkov bo imela za posledico, da Društvo novinarjev Slovenije uporabniku ne bo moglo zagotoviti udeležbe na dogodkih.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, medij ali podjetje ter poštni naslov se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja preko pošte ali elektronske pošte s strani storitev in produktov Društva novinarjev Slovenije, kot npr.: pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice o dejavnostih Društva novinarjev Slovenije, vabila na družabne dogodke.

Če to zahteva zakon, bo Društvo novinarjev Slovenije prosilo uporabnika, da mu odobri izrecno soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje tako, da pošlje elektronsko pošto na elektronski naslov tajništva Društva novinarjev Slovenije pisarna@novinar.com. Umik soglasja s strani uporabnika ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim umikom.

 1. Obdelava osebnih podatkov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

Osebne podatke uporabnika lahko Društvo novinarjev Slovenije obdeluje z namenom, da bi izpolnilo zakonske obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi. To vključuje zlasti (i) obdelavo informacij o plačilih za storitve, da bi izpolnili davčne in računovodske obveznosti ter (ii) razkritje informacij, ki jih zahtevajo oblastni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v obsegu splošno veljavnih določb.

 1. Obdelava osebnih podatkov za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje Društvo novinarjev Slovenije ali tretja oseba, če tak zakoniti interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko Društvo novinarjev Slovenije obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Društva novinarjev Slovenije, da bi zaščitil pravice in interese Društva novinarjev Slovenije, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v statutu in pravilnikih Društva novinarjev Slovenije.

4. Komu posredujemo osebne podatke?

Društvo novinarjev Slovenije lahko osebne podatke uporabnika posreduje:

 1. ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za Društvo novinarjev Slovenije in omogočajo Društvu novinarjev Slovenije, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.: zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za člane in druge uporabnike, izboljšanje storitev, ki jih izvaja Društvo novinarjev Slovenije, optimizacija spletne strani, obdelava plačil uporabnika. Razen če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih Društva novinarjev Slovenije. Društvo novinarjev Slovenije sodeluje samo s tistimi ponudniki storitev, ki zagotovijo zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;

5. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik lahko od Društva novinarjev Slovenije zahteva izvajanje naslednjih pravic:

 1. pravica dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov;
 2. pravica prenehati z obdelovanjem njegovih osebnih podatkov v tržne namene;
 3. pravica ugovarjati obdelavi njegovih osebnih podatkov;
 4. pravica do izbrisa njegovih osebnih podatkov, v primeru da:
  1. osebni podatki niso več potrebni za namene, navedene v točki 3 zgoraj;
  2. uporabnik umakne soglasje, na katerem temelji obdelava, in če za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
  3. uporabnik nasprotuje obdelavi in ni nobenega prevladujočega zakonitega razloga za obdelavo;
  4. so bili osebni podatki obdelani brez pravne podlage;
  5. osebne podatke je treba izbrisati, da bi bili v skladu s pravno obveznostjo, naloženo Društvu novinarjev Slovenije v skladu z zakonom;
 5. pravica do pridobitve omejitve obdelave, v primeru da:
  1. uporabnik izpodbija točnost osebnih podatkov, to je za obdobje, ki omogoča Društvu novinarjev Slovenije, da preveri točnost osebnih podatkov;
  2. je obdelava brez pravne podlage, vendar uporabnik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
  3. Društvo novinarjev Slovenije ne potrebuje več osebnih podatkov uporabnika za namene, navedene v točki 3 zgoraj, vendar pa uporabnik zahteva podatke za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Katerakoli od zgornjih zahtev in/ali obvestil se lahko pošlje po pošti, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov:

Društvo novinarjev Slovenije
Vošnjakova ulica 8
1000 Ljubljana
E-pošta: pisarna@novinar.com
Telefonska št.: +386 1 426 03 63

 

Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o uporabniškem imenu in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko izvira od uporabnika.

Če bo uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina komuniciranja, bo Društvo novinarjev Slovenije upoštevalo zahteve uporabnika in bo z uporabnikom komuniciralo z uporabo uporabniškega elektronskega naslova.

6. Trajanje obdelave podatkov

Osebni podatki uporabnika bodo obdelani, dokler je to potrebno za dosego namena obdelave, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja pogodbenega razmerja, ki začne veljati od trenutka, ko uporabnik odda vlogo za članstvo v Društvu novinarjev Slovenije in se strinja z določbami statuta Društva novinarjev Slovenije. Po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja oziroma preklica privolitve se lahko osebni podatki obdelujejo na naslednji način:

 1. za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov Društva novinarjev Slovenije;
 2. za skladnost, da bi izpolnili pravne obveznosti, naložene Društvu novinarjev Slovenije;
 3. za kakršenkoli pravni, regulatorni ali upravni postopek, vključno s spoštovanjem odločb ali sklepov ustreznih sodišč ali upravnih ali vladnih organov v obsegu, ki je dovoljen v skladu z zakonom.

Po poteku zgoraj določenega roka bodo osebni podatki uporabnika izbrisani.

7.  Funkcije družbenih omrežij in ponudnikov plačilnih storitev tretjih oseb

Naša spletna stran lahko uporablja funkcije družbenih omrežij, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so facebook, instagram, linkedin, twitter, youtube itd. Te funkcije lahko:

 1. zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum rojstva, podatke za plačilo – številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti, številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni strani) in
 2. nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje zadevnih funkcij.

Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete facebook, twitter, linkedin, ali youtube stran Društva novinarjev Slovenije. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja in obdelave osebnih podatkov, si oglejte politike zasebnosti tretje osebe.

8. Povezave do drugih spletnih mest

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. Društvo novinarjev Slovenije vas spodbuja, da pregledate politiko zasebnosti in varnosti tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. Društvo novinarjev Slovenije ne prevzema odgovornosti za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec dostopa preko spletne strani Društva novinarjev Slovenije. Predlagamo, da preverite politike zasebnosti teh zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

9. Piškotki

Društvo novinarjev Slovenije na spletni strani uporablja t. i. piškotke, da uporabniku omogoči dostop do določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani.

Za podrobnejše informacije o piškotkih kliknite tu: https://novinar.com/piskotki/

10. Varnost podatkov

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko do teh podatkov dostopajo samo ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s tem bo Društvo novinarjev Slovenije zagotovilo, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi zidovi (firewalls) itd.). Društvo novinarjev Slovenije ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

11. Pravice in pravna sredstva

Če imate kakršnakoli vprašanja o tej Politiki zasebnosti, naši uporabi piškotkov ali naših pravilih glede zbiranja, uporabe, obdelave, hrambe in/ali razkritja osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate na:

Društvo novinarjev Slovenije
Vošnjakova ulica 8
1000 Ljubljana
ali nam pošljite elektronsko sporočilo na pisarna@novinar.com ali nas pokličite po telefonu na +386 1 426 03 63.

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali vprašanja naslovite najprej na

12. Spremembe Politike zasebnosti

Društvo novinarjev Slovenije lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O pomembnih spremembah v Politiki zasebnosti vas bomo obvestili z obvestilom na naši spletni strani (www.novinar.com). Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev Društva novinarjev Slovenije po takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno pregledujete našo Politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!

Društvo novinarjev Slovenije