Poročilo nadzornega odbora

Skupščine

Poročilo nadzornega odbora

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2010.

Na seji nadzornega odbora DNS 10. maja 2011 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje društva za leto 2010. Celotni prihodki so v letu 2010 znašali 128.505 evrov (leta 2009 131.637). Celotni stroški poslovanja v letu 2010 so znašali 135.821 evrov (leta 2009 119.969). Višji stroški poslovanja glede na preteklo leto so posledica dejstva, da se je generalna sekretarka Špele Stare vrnila iz porodniškega dopusta.

Za poslovanje Društva novinarjev Slovenije še vedno največji problem ostajajo individualni neplačniki članarine. Prihodki iz članarin so se tako glede na prejšnje leto znižali z 80.287 evrov na 77.947. Konec maja 2011 je bilo neplačanih za dobrih 10.300 evrov članarin.

Delniški sklad Društva novinarjev Slovenije, ki ga v skladu s priporočilom nadzornega odbora v letu 2006 upravlja nov borznik, ostaja še naprej glavni vir za financiranje podelitev novinarskih nagrad. Konec maja 2011 je vrednost vseh naložb v delnice in druge vrednostne papirje znašala 46.000 evrov. V letošnjem letu bo prišlo še do priliva okoli 50.000 evrov v društveni sklad na podlagi odprodaje stanovanja brez stanovanjske pravice na Vošnjakovi ulici. Na priporočilo upravitelja DNS ohranja vse naložbe.

Borko de Corti, predsednik NO DNS