Poročilo NO o poslovanju društva v letu 2007

Skupščine

Poročilo NO o poslovanju društva v letu 2007

Na seji nadzornega odbora DNS 11. novembra 2008 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje društva za leto 2007. Leto 2006 je Društvo novinarjev Slovenije zaključilo z 14.500 evri presežka iz poslovanja. Celotni prihodki so v letu 2007 znašali 152.000 evrov, skupaj s prenešenim presežkom iz leta 2006 pa 166.500 evrov. Leta 2006 so celotni prihodki, skupaj s prenešenim presežkom iz leta 2005, znašali slabih 140.000 evrov. Društvo je leto 2007 zaključilo z izravnano porabo, na dan 31. december 2007 je znašalo stanje na transakcijskem računu 4.900 evrov.

Odhodki v letu 2007 so znašali 166.500 evrov. Na višino odhodkov je bistveno vplival nov način obračunavanja upravljanja z delniškim skladom Društva novinarjev Slovenije. Do vključno leta 2006 je Društvo novinarjev Slovenije upravljanje krilo s prodajo delnic iz delniškega sklada, od leta 2007 naprej pa stroške upravljanja sklada društvo plačuje kot storitev na podlagi računa in iz tekočih sredstev. V letu 2007 so stroški upravljanja delniškega sklada znašali 21.000 evrov. Vsi drugi stroški so znašali 145.500 in so bili za dobrih 7000 evrov višji kot v letu 2006.

Delniški sklad Društva novinarjev Slovenije, ki ga v skladu s priporočilom nadzornega odbora v letu 2006 upravlja nov borznik, je od decembra 2006 do decembra 2007 narasel z 218.000 evrov na 249.000 evrov. Ker je v zadnjih mesecih prišlo do ostrih sprememb na trgu delnic, se je nadzorni odbor seznanil tudi z vrednostjo delnic in delniškega sklada v celoti po padcu vrednosti zaradi globalne finančne krize. Sredi novembra je vrednost celotnega sklada znašala 135.000 evrov.

Borko de Corti, predsednik NO DNS