Predlog sprememb statuta DNS

Skupščine

Predlog sprememb statuta DNS

1. Spremeni se 9. člen statuta DNS, in sicer tako, da se glasi:

“Članom DNS, publicistom, strokovnjakom in znanstvenikom s področja komunikoloških ved in medijev, občasnim sodelavcem uredništev medijev, lahko upravni odbor DNS podeli status pridruženih članov DNS.

Članu DNS, ki se začasno preneha ukvarjati s poklicnim novinarstvom, se članstvo v DNS na njegov predlog lahko začasno zamrzne. Člani, katerih status je zamrznjen, ne plačujejo članarine, niso upravičeni do novinarskih izkaznic in nimajo glasovalnih pravic.

Častni član DNS lahko postane posameznik, ki je s svojim delom pomembno prispeval k slovenskemu novinarstvu ali njegovi organizaciji. Pridruženi in častni člani nimajo pravice odločati o statutu DNS in pravice voliti in biti izvoljeni v njegove organe.”

Obrazložitev: S to spremembo statuta uvajamo možnost zamrznitve članstva, za tiste, ki se začasno prenehajo ukvarjati z novinarstvo in za katere upravni odbor predlaga izbris iz članstva.

2. Uvodno pojasnilo statuta, ki se glasi:
“Društvo novinarjev Slovenije je bilo ustanovljeno kot Slovensko časnikarsko društvo 22. oktobra 1944 na ustanovnem zboru v Črnomlju,” se nadomesti z novim, ki se glasi: “Društvo novinarjev Slovenije je naslednik Društva slovenskih književnikov in časnikarjev, ustanovljenega 5. maja 1905, in Slovenskega časnikarskega društva, ustanovljenega 22. oktobra 1944.”