Predlog sprememb statuta

Skupščine

Predlog sprememb statuta

Predlog sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije, ki se nanašajo na razširitev razsodišča z dvema predstavnikoma iz javnosti.

6. NOVINARSKO ČASTNO RAZSODIŠČE

42. člen

Novinarsko častno razsodišče (v nadaljevanju NČR) je skupen organ DNS in Sindikata novinarjev Slovenije. NČR z obravnavanjem primerov in pojavov, ki naj bi pomenili kršitev načel novinarske etike, skrbi, da člani DNS spoštujejo kodeks. V prid ugledu poklicnih novinarjev v javnosti in da bi zagotovilo spoštovanje pravic tako novinarjev kot državljanov, oziroma oseb, ki jih zadeva poročanje v množičnih medijih, NČR obravnava tudi primere očitanih kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije avtorjev, ki niso člani DNS in drugih avtorjev uredniških vsebin, ki niso novinarji.

43. člen

Postopek pred NČR se lahko sklene:
1. s poravnavo med udeleženci v postopku,
2. z razsodbo NČR o ugotovljeni kršitvi, če gre za člana DNS ali SNS,
3. s stališčem NČR o ugotovljeni kršitvi, če ne gre za člana DNS ali SNS,
3. z razsodbo NČR, da očitane kršitve ni bilo,
4. s stališčem NČR, da očitane kršitve ni bilo.

NČR izhajajoč iz pojavov v novinarski praksi in obravnavanih primerov oblikuje priporočila, ki dopolnjujejo in pojasnjujejo posamezne člene kodeksa.

NČR lahko predlaga svetu DNS oziroma izvršilnemu odboru SNS, da člana DNS oziroma sindikata izključi iz ene ali obeh organizacij. Takšen ukrep NČR lahko predlaga le, če je prišlo do namerne, zavestne ali ponavljajoče se hude kršitve členov kodeksa.

44. člen

NČR sestavlja enajst članov. Devet članov je novinarjev, dva člana sta predstavnika javnosti. Skupščina DNS izvoli šest članov NČR, skupščina SNS izvoli pet članov NČR.

Kandidate iz javnosti se k kandidaturi za članstvo v NČR pozove z javnim razpisom. Javni razpis se objavi na spletnih straneh DNS in SNS 30 dni pred sklicem volilne skupščine prve novinarske organizacije, ki bo izvedla volitve članov NČR. Obvestilo o razpisu tajništvo DNS posreduje tudi medijem. Na razpis se lahko prijavijo ugledni strokovnjaki s področja novinarstva, etike, prava, medijev … Končni izbor dveh kandidatov opravita skupščini DNS in SNS, vsaka skupščina izbere enega kandidata. Zmaga kandidat, ki prejme najvišje število glasov. NČR ima pri izbiri kandidatov pravico do nezavezujočega mnenja.

Mandat članov NČR traja štiri leta.

V primeru, da se med trajanjem mandata število članov NČR zmanjša, postanejo člani NČR kandidati z naslednjim najvišjim številom glasov.

45. člen

NČR je pri svojem delu samostojno in neodvisno. Člani NČR so v svojem mandatu zavezani le načelom in določilom iz kodeksa, določilom statutov DNS in SNS, in v NČR ne predstavljajo svojih uredništev ali novinarskih hiš.

46. člen

V primerih, ko se je zoper enega izmed udeležencev v postopku pred NČR začel ali poteka postopek pred rednimi sodišči, NČR odloči, da ne začne postopka ali ga prekine. O primeru NČR lahko razsodi po končanem postopku pred rednimi sodišči.

47. člen

Način dela NČR, potek postopkov, načini obravnave, načini odločanja in izvršitve odločitev NČR se podrobneje določijo v Pravilniku o delu NČR. Pravilnik o delu NČR sočasno sprejemata skupščina DNS in skupščina SNS.

48. člen

Odločitve NČR so javne. Javnost je lahko prisotna tudi na javnih obravnavah, proces odločanja o pritožbah je zaprt za javnost. NČR poroča o svojem delu skupščini DNS in SNS. V poročilu mora NČR posebej navesti zavrnjene zahteve za obnovo postopka. Zaradi varstva osebnih podatkov in pravic udeležencev v postopkih pred NČR imajo dostop do dokumentacije NČR, ki se oblikuje v posamičnih primerih, samo člani NČR in udeleženci v postopku. Organom DNS in SNS ter javnosti so dostopne samo razsodbe, stališča, priporočila NČR, zapisniki s sej NČR in obravnav.

49. člen

Delovanje NČR financirata DNS in SNS sorazmerno s številom svojih članov v tem organu.

50. člen

Drugim novinarskim organizacijam in sindikatom v Republiki Sloveniji se omogoči izbira NČR za skupen organ, ki skrbi za etiko javne besede, vendar le ob soglasju sedanjih podpisnikov.

51. člen

Spremembe statuta DNS, ki zadevajo NČR, pričnejo veljati z dnem sprejetja na skupščini DNS in skupščini SNS.