Sklic redne letne skupščine 2006

Skupščine

Sklic redne letne skupščine 2006

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 16. novembra 2006, v dvorani hotela Adria v Ankaranu, začela se bo ob 11.00.

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora ter poročilo predsednika
Novinarskega častnega razsodišča o delu razsodišča
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2005
5. Spremembe statuta (zaradi sprememb zakona o društvih)
6. Spremembe Kodeksa novinarjev Slovenije (na predlog Novinarskega častnega razsodišča)
7. Razno

Predlog sprememb statuta DNS

Spremeni se 56. člen statuta, in sicer tako, da se glasi:

Dejavnost DNS se financira:
– s članarino,
– z darili in volili,
– z opravljanjem dejavnosti društva,
– iz javnih sredstev,
– s prispevki donatorjev,
– iz drugih virov:
– oddajanje lastnih nepremičnin v najem,
– organiziranje izobraževanj in izdajanje publikacij v okviru stanovskih interesov,
– vlaganje presežkov denarnih sredstev v bančne depozite, investicijske sklade, vrednostne
papirje v skladu z načelom dobrega gospodarja.
Vendar le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev društva, kot so opredeljeni v statutu oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Obrazložitev: Sprememba je potrebna zaradi sprememb zakona o društvih ZDru-1(Ur.list RS, štev. 61/2006), ki zaostruje delitev dejavnosti društva na pridobitne in nepridobitne. V skladu s spremembami zakona lahko društvo poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Dopolnitev statuta in uskladitev s spremembami zakona je predlagal tudi nadzorni odbor, in sicer je naložil, naj potrebne prilagoditve društvo opravi čim prej oziroma naj društvo v statutu opredeli, na kakšen način lahko upravlja s svojim presežnim premoženjem (denimo oddajanje nepremičnin v najem, vlaganje v vrednostne papirje in vzajemne sklade ipd.).

Predlog spremembe Kodeksa novinarjev Slovenije

Novinarsko častno razsodišče je predlagalo dopolnitev 23. člena Kodeksa novinarjev Slovenije, in sicer tako, da se 23. člen po novem glasi:

Novinar se mora izogibati rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etničnim, geografskim stereotipom ter stereotipom, povezanim s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom in socialnim položajem. Spodbujanje k nasilju in nestrpnosti, diskriminacija na podlagi spola, pripadnosti etnični, verski, socialni ali narodni skupnosti, žalitev verskih čustev in običajev ter netenje mednacionalnih trenj je nedopustno.

Obrazložitev: Novinarsko častno razsodišče meni, da mora Kodeks novinarjev Slovenije sankcionirati tudi spodbujanje k nasilju. Gre za protiustavno ravnanje, ki ga prepovedujejo tudi številne mednarodne konvencije s področja varstva človekovih pravic in zakon o medijih. NČR ugotavlja, da postaja verbalno nasilje vse pogostejša pojavna oblika diskriminacije, uredništva nekaterih medijev pa ravnajo, kot da so odvezana vsakršne odgovornosti. Gre za izražanje, ki temelji na diskriminatornih predsodkih, ni pa nujno kaznivo, čeprav lahko žrtvam povzroči veliko škode.