Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Skupščine

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Foto: Kaja Brezočnik

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno skupščino, ki bo v torek, 21. decembra 2021, ob 12. uri v prostorih Društva novinarjev Slovenije na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:

Izvolitev delovnega predsednika skupščine

Izvolitev tričlanske komisije za štetje glasov in dveh overovateljev zapisnika

Poročilo predsednice Društva novinarjev Slovenije o delu v letu 2020

Poročilo o dejavnosti Društva novinarjev Slovenije

Poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča za leto 2020

Poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča za leto 2020

Statistika dela Novinarskega častnega razsodišča v letu 2020

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2020

Poročilo Nadzornega odbora DNS | Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije

Aneks k statutu Društva novinarjev Slovenije

Predstavitev načrtovanih dejavnosti za leto 2022

Razno