Novinarsko častno razsodišče pojasnjuje

Stališče

Novinarsko častno razsodišče pojasnjuje

Novinarsko častno razsodišče je v zadnjem času prejelo dve prošnji za podrobnejša pojasnila – prva se nanaša na tiho privolitev, o kateri govori 14. člen novinarskega kodeksa, druga pa na konflikt interesov, v katerem se lahko znajde novinar, ki  opravlja še kakšo drugo funkcijo. Ker so tematike, ki sprožajo dileme, splošno aktualne, NČR svoja odgovora objavlja tudi na spletni strani Razsodišča in Društva novinarjev Slovenije.

Glede tihe privolitve in zlorabe le-te, na katero so NČR opozorili iz Državnega zbora, NČR meni, da se mora novinar vedno predstaviti kot novinar in pojasniti namen zbiranja podatkov. Status novinarja lahko zamolči samo izjemoma in ob treh pogojih: če kot novinar informacij ni mogel pridobiti kot novinar, če so te v javnem interesu in če si je poprej pridobil mnenje odgovornega urednika. Novinar si mora praviloma vedno pridobiti privolitev snemane oziroma fotografirane osebe, razen kadar informacij, ki so v interesu javnosti, na ta način ne more zbrati. Ob tem je potrebno vedeti, da brez privolitve lahko snema ali fotografira le izjemoma in po predhodni pridobitvi mnenja odgovornega urednika, razloge za svojo odločitev pa mora utemeljiti v prispevku. Ta člen se nanaša tudi na snemanje po telefonu. Privolitev je lahko tudi tiha. To pomeni, da snemana oseba ve oziroma vidi, da je snemana, a temu ne nasprotuje, na primer na javnem predavanju, na shodu itd. Tiha privolitev je bila ob prenovi vnesena v kodeks, ker je običajno fizično nemogoče, da bi novinar oziroma snemalec vsakega udeleženca dogodka posebej povprašal, ali snemanje dovoli. Na tiho privolitev pa se po mnenju NČR ni mogoče sklicevati, če snemana ali fotografirana oseba ne more ugotoviti, da je snemana ali fotografirana, in zato ne more izraziti svojega nestrinjanja (na primer zato, ker novinar oziroma snemalec ni jasno pokazal, da jo snema, oziroma je svoj namen celo prikril).

Preberite odgovor NČR glede tihe privolitne v celoti.

Drugo vprašanje se je nanašalo na konflikt interesov. Iz lokalnega časopisa Naš časopis, ki pokriva področje občin Vrhnika, Borovnica, Horjul, Dobrova – Polhov Gradec in Log – Dragomer so na NČR naslovili vprašanje, če drži, da novinar časopisa, ki je pred kratkim postal občinski svetnik, s svojim delovanjem na obeh področjih krši kodeks novinarjev Slovenije.

NČR odgovarja, da Kodeks novinarjev Slovenije v nobenem delu oz. členu ne govori neposredno o podpisovanju, se pravi ne predpisuje, kako bi se moral novinar podpisovati. Govori pa kodeks, in sicer v členih od 24 do 27, o konfliktu interesov. Stvar novinarja in uredništva je torej, da se konfliktu interesov (glede na kodeks) izogneta oziroma da razkrijeta, kako je novinar z zadevo, o kateri poroča, povezan. To je pa odvisno od vsakega konkretnega primera posebej. Enoznačnega odgovora na to, ali gre pri pisanju in podpisovanju dopisnika, ki je hkrati občinski svetnik, za kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije, torej ne moremo podati, saj je ta odvisen od vsebine članka.

Preberite odgovor NČR glede konflikta interesov v celoti.

Ob obeh opisanih primerih NČR ponovno opozarja novinarje na spoštovanje odgovornosti in dolžnosti, ki jim jih nalaga novinarska etika oziroma Kodeks novinarjev Slovenije.