Odprto pismo organom upravljanja in nadzora Javnega zavoda RTVS

Obvestilo

Odprto pismo organom upravljanja in nadzora Javnega zavoda RTVS

V Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija z zaskrbljenostjo spremljajo razmere v Javnem zavodu RTV Slovenija. V nadaljevanju objavljamo  pismo organom upravljanja in nadzora Javnega zavoda RTV Slovenija.

RTV SLOVENIJA

Koordinacija novinarskih
sindikatov RTV Slovenija

Kolodvorska 2

1550 LJUBLJANA

Nadzornemu svetu RTV Slovenija

Programskemu svetu RTV Slovenija

Odprto pismo organom upravljanja in nadzora Javnega zavoda RTV Slovenija zaradi ugotovitev v Revizijskem poročilu Računskega sodišča RS in sklepa Vlade RS o znižanju RTV-prispevka

Spoštovani člani Nadzornega in Programskega sveta RTV Slovenija,

v Koordinaciji novinarskih sindikatov RTV Slovenija z zaskrbljenostjo spremljamo razmere v Javnem zavodu RTV Slovenija po objavi Revizijskega poročila Računskega sodišča RS o pravilnosti dela poslovanja RTV Slovenija v letih 2009 in 2010 ter po sklepu Vlade RS, da s 1.1.2013 za 10 % zniža višino RTV-prispevka. Uprava javnega zavoda je takoj po napovedi pristojnega ministra, da vlada namerava znižati RTV-prispevek, v medijih hitela pojasnjevati, da bo izpad prihodka iz tega naslova pomenil krčenje programov, v zadnjih dneh pa se v javnosti tudi odkrito ugiba ne le o morebitnem odpuščanju honorarnih sodelavcev v programih RTV Slovenija, ampak celo o odpuščanju redno zaposlenih ustvarjalcev naših programov.

Novinarji RTV Slovenija menimo, da bi pred kakršnim koli odpuščanjem zaposlenih ali odpovedjo sodelovanja zunanjim sodelavcem, organi nadzora in upravljanja RTV Slovenija ter uprava morali opraviti tisto delo, ki presega le računovodsko iskanje notranjih rezerv na papirju, kot da sami ne bi bili nikoli povezani s postopki in odločitvami, ki so nas pripeljali v sedanje razmere, ali odgovorni zanje. Tako kot bi Vlada RS morala najprej državljanom, ki plačujejo RTV-prispevek, pojasniti, s kakšnimi izračuni je ugotovila, da je z 9,2 milijona evrov manj denarja mogoče izvesti vse naše naloge iz javne službe, a da to ne bi še bolj prizadelo kakovosti in strukture naših programov, bi Nadzorni in Programski svet RTV Slovenija morala ugotoviti in javnost obvestiti o naslednjem:

1) ali sta prejšnja in sedanja uprava res sklepali delovna razmerja ter javne uslužbence imenovali, premeščali in razporejali v nasprotju s tremi zakoni, ki urejajo to področje, in ugotoviti vsestransko, tudi individualno odgovornost posameznikov za ta domnevno protizakonita dejanja; iz ugotovitev Računskega sodišča, namreč, izhaja, da se veliko primerov nanaša na previsoke plače nekaterih vodilnih in vodstvenih delavcev, neupravičeno izplačevanje nagrad ter nepravilne razporeditve po koncu mandatov; želimo izvedeti, kako je Nadzorni svet spremljal te postopke, kako je doslej reagiral na ugotovljene nepravilnosti in kako bo ukrepal potem ko so ugotovitve Računskega sodišča postale javne?;

2) ali so bile avtorske in podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci, med katerimi so bili več kot desetletje tudi številni novinarji, res sklenjene v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih, in nam pojasniti, zakaj je vsa ta leta Nadzorni svet to dovoljeval, saj smo sindikati na tovrstne nepravilnosti v preteklosti večkrat opozorili, zato ni mogoče trditi, da zanje nihče ni vedel;

3) kako je mogoče, da je bila brez soglasja Programskega sveta RTV Slovenija sklenjena licenčna in koprodukcijska pogodba za oddajo Kolo sreče, ki ni bila nikoli predvajana, in zakaj doslej Nadzorni svet proti odgovornim ni začel postopkov za ugotavljanje njihove kazenske in odškodninske odgovornosti?;

4) ali Nadzorni svet soglaša z ugotovitvami Računskega sodišča, da je pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev uprava ravnala v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, in kaj je ukrenil, da bi Vlado RS in Državni zbor RS opozoril na predpise, ki poslovanje RTV Slovenija omejujejo v nasprotju z naravo njene dejavnosti in jo postavljajo v neenakopraven položaj na trgu v razmerju do komercialnih medijev;

5) ali Nadzorni svet soglaša z ugotovitvami Računskega sodišča, da je uprava sklepala dogovore in pogodbe za oglaševanje v nasprotju z zakonom in z lastnimi prodajnimi pogoji, in da je zaradi tega prišlo do večmilijonskega oškodovanja javnega zavoda, in kaj je ukrenil, da bi preprečil takšno ravnanje uprave?; če, podobno kot v prejšnjem  odstavku, meni, da gre za neživljenjske predpise, kaj je ukrenil, da bi Vlado RS in Državni zbor opozoril nanje, in ali je kdaj dal pobudo za njihovo spreminjanje?;

6) ali je kdaj, kolikokrat in v katerih primerih Nadzorni svet opozoril Programski svet RTV Slovenija, da predlagani programsko-poslovni načrt presega finančne možnosti javnega zavoda, in da v njegovem financiranju prihaja do resnih strukturnih nesorazmerij, predvsem pri virih prihodkov; kako je na morebitna opozorila reagirala uprava, in kaj je ukrenila, da se izogne sedanjim razmeram?;

7) ali je Programski svet RTV Slovenija kdaj v preteklosti zahteval od uprave, da zagotovi več programov in takšno strukturo programov in storitev, ki presega strukturo in obseg določeni z Zakonom o RTV Slovenija; če ni, ali je kdaj Vlado RS in Državni zbor RS, ki izbirata večino članov Nadzornega in Programskega sveta RTV Slovenija, opozoril na težave javnega zavoda pri uresničevanju vseh nalog iz javne službe?;

8 ) ali je Programski svet kdaj ugotovil, da v strukturi predvajanih programov in ponudbi storitev prihaja do večjih sprememb deležev in razmerij med posameznimi vrstami programov, ki bi lahko pomenile odklon od obveznih nalog iz javne službe, in, ali člani Programskega sveta sploh veste, da so takšna nesorazmerja mogoča?; če ste kaj takega ugotovili, ali ste od uprave zahtevali, naj takšna nesorazmerja odpravi, kako naj jih odpravi in do kdaj?;

9) ali je Programski svet RTV Slovenija v sodelovanju z Nadzornim svetom kdaj ugotavljal, kako obstoječa ponudba programov in storitev javnega zavoda vpliva na stroške njegovega delovanja, in kako bi bilo mogoče poslovanje racionalizirati na način, ki ne bi prizadel obsega in strukture nalog iz javne službe?; če je kaj takega ugotovil, kdaj in kako je upravi naložil, da ponudbo preoblikuje in uskladi z materialnimi možnostmi javnega zavoda?

Od Nadzornega in Programskega sveta RTV Slovenija pričakujemo, da bosta Vlado RS opozorila, da je s sklepom o znižanju RTV-prispevka grobo posegla v finančno avtonomijo javnega zavoda, in da bosta od vlade zahtevala, da ta sklep prekliče. Od obeh organov zahtevamo, da sprožita vse postopke za ugotavljanje pravne utemeljenosti takšnega sklepa, saj se v javnosti že pojavljajo ugibanja, da bi višina RTV-prispevka morala biti najprej določena v zakonu, ki ga sprejme Državni zbor RS. Od obeh organov pričakujemo, da bosta v prihodnje storila vse, da zaščitita uredniško, upravno in finančno neodvisnost RTV Slovenija, da bosta pozorna na vse primere in pojave delovanja odtujene uprave, ki ne zasleduje cilje javnega zavoda določene z javno službo, in da se bosta tudi sama vzdržala poskusov političnega podrejanja RTV Slovenija interesom vsakokratne vladajoče večine.

V Koordinaciji novinarskih sindikatov bomo še posebej pozorni na vse poskuse, da bi sedanjo krizo financiranja in vodenja RTV Slovenija reševali v škodo zaposlenih in v prekerno zaposlitev prisiljenih honorarnih sodelavcev in samo s posegi v njihov status in pravice, kot da vodilni in vodstveni delavci ter organi upravljanja in nadzora ne nosijo svojega dela odgovornosti za nastale razmere. Brez resnih in verodostojnih analiz vseh možnosti za racionalizacijo poslovanja in odgovornih ter strokovnih predlogov za preoblikovanje programske ponudbe bomo ostro in z vsemi metodami sindikalnega boja nasprotovali vsakršnemu odpuščanju zaposlenih, zniževanju standardov in slabšanju pogojev za delo novinarjev in drugih ustvarjalcev programov. Od uprave in Programskega sveta RTV Slovenija zahtevamo, da v vseh nadaljnjih postopkih znotraj javnega zavoda preprečita  nezdravo tekmovalnost med programi, žaljiv odnos do posameznih programov in njihovih ustvarjalcev, ki bi se utegnil pojaviti zaradi strahu pred nadaljnjim obstojem posameznih delov javnega zavoda ali zaradi ohranjanja pridobljenih pozicij in morebitnih privilegijev. Nadzorni in Programski svet RTV Slovenija bi lahko dala pozitiven zgled tudi z znižanjem stroškov svojega delovanja, denimo z znižanjem sejnin in drugih nadomestil, ki jih prejemajo njihovi člani.

S spoštovanjem,
dr. Zoran Medved, l.r.

predsednik Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Iztok Jurančič, l.r.

predsednik Sindikata novinarjev Slovenije

V Ljubljani, 10.9.2012