Prijava in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja

Prijava in odjava obveznega zdravstvenega zavarovanja

Za samostojne novinarje se obvezno zdravstveno zavarovanje začne z vpisom v razvid samostojnih novinarjev in konča z dnem izbrisa iz tega razvida.

Prijava ali odjava v oziroma iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se opravi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) pri prijavno-odjavni službi območne enote ali izpostave Zavoda, ki je pristojna glede na stalno prebivališče zavezanca (seznam vseh izpostav).

S pridobitvijo statusa samostojnega novinarja ima novinar tako pravico kot dolžnost prijaviti se v obvezno zdravstveno zavarovanje ter invalidsko in pokojninsko zavarovanje. Prijavno-odjavni službi Zavoda mora predložiti naslednje listine oz. obrazce:

  • izpolnjen obrazec M1, ki je na voljo v prodajalnah DZS in dobro založenih knjigarnah,
  • osebni dokument,
  • odločbo o vpisu v razvid oz. dodelitvi statusa samostojnega novinarja,
  • sklep o vpisu v poslovni register pri Agenciji RS za javno pravne evidence in storitve (AJPES)

S prijavo za zavarovanje lahko samostojni novinar po sebi zavaruje tudi svoje družinske člane, in sicer z obrazcem MDČ.

Če je bil novinar predhodno v delovnem razmerju, ga je delodajalec, pri katerem je bil novinar zaposlen, dolžan odjaviti iz zavarovanja, prijavo za vključitev v zavarovanje na podlagi novega statusa (samostojnega novinarja) pa je dolžan opraviti zavarovanec sam, in sicer v osmih dneh po datumu dodelitve statusa samostojnega novinarja. Ta rok je zelo pomemben za tiste novinarje, ki so bili do dodelitve statusa redno zaposleni, saj se jim delovna doba ne prekine, če odjavo in prijavo v zavarovanje opravijo v osmih dneh. Vsem ostalim priporočamo, da prijavo opravijo v prvem mesecu od prejema odločbe o vpisu v razvid, zakonsko določen rok pa je osem dni. V tem roku je potrebno sporočiti tudi vse spremembe med zavarovanjem (sprememba sedeža, bivališča ipd.) in odjavo iz zavarovanja. Samostojni novinar mora v omenjenem roku pri davčnem organu, kjer ima stalno prebivališče, vložiti tudi prijavo za vpis v davčni register.