Vpis v davčni register

Vpis v davčni register

Samostojni novinar posameznik, ki je subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti.Vpis izvede davčni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije.

Ne glede na to pa mora samostojni novinar, v osmih dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije, sporočiti davčnemu uradu, upoštevaje svojo organiziranost, podatke o:

  • številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
  • poslovnih enotah v tujini,
  • kapitalskih naložbah doma in v tujini,
  • številkah računov v tujini,
  • povezanih osebah in
  • osebi, ki vodi poslovne knjige.

Navedene podatke samostojni novinar sporoči davčnemu organu na obrazcu DR-03 (v obrazcu izpolni samo obvezne podatke ter rubrike z zgoraj navedenimi podatki).

Zavezanci, ki bodo začeli na novo opravljati dejavnost, bodo priglasitev za prvo davčno leto opravili ob predložitvi prijave za vpis v davčni register, v 8 dneh od vpisa v primarni register. Za zavezance, ki začenjajo z opravljanjem dejavnosti je na voljo priglasitveni obrazec Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti – obrazec 1. Poleg priglasitve mora zavezanec DURS predložiti tudi obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino akontacije in obrokov akontacije dohodnine. Obrazec je objavljena na spletni strani DURS: Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti – obrazec 2.