Vpis v poslovni register

Vpis v poslovni register

  • Prijava za vpis, za vpis spremembe podatkov in za prenehanje poslovanja podjetnika v PRS se vloži na enotnem obrazcu »Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije« (obrazec PRS-1 sp), ki jo podjetnik sam (z uporabo elektronskega podpisa) ali prek točke VEM v elektronski obliki prek sistema e-VEM posreduje AJPES.
  • Istočasno s prijavo za vpis mora podjetnik ob prvem vpisu v PRS podati tudi izjavo, da nima dospelih neporavnanih obveznosti iz prejšnjih poslovanj.
  • Če vpis v PRS na točki VEM ureja sam bodoči podjetnik, mu k prijavi za vpis ni potrebno priložiti nobenih dokumentov, mora pa se identificirati s predložitvijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
  • Za vpis podjetnika v PRS ni potreben ustanovitveni kapital.
  • Podjetnik mora AJPES prijaviti vsako spremembo podatkov iz obrazca prijave v 3 dneh po nastanku spremembe, ki jo prijavi na enak način kot velja za vpis podjetnika v PRS.
  • Vpis nove podružnice oziroma poslovnega dela podjetnika in izbris podružnice oziroma poslovnega dela podjetnika iz PRS pomeni spremembo podatkov o podjetniku v PRS.
  • Podjetnik mora AJPES prijaviti prenehanje opravljanja dejavnosti najmanj 3 dni pred dnevom prenehanja poslovanja. AJPES po prejemu popolne in pravilne prijave podjetnika izbriše iz PRS. Hkrati izbriše iz registra tudi vse njegove poslovne dele.

 Dokumenti za vpis, prijavo spremembe ali izbris – PRS, za samostojne podjetnike 

1. Vpis, sprememba ali izbris – PRS

 Prijava za vpis v PRS (PRS-1 sp) (186 KB)
 Izjava bodočega podjetnika (Priloga obrazca PRS-1 sp) (50 kB)
 Navodila za izpolnjevanje obrazca PRS-1 sp (145 KB)
 Pooblastilo za izvedbo postopka vpisa v PRS (44 KB)
 Umik prijave za vpis v PRS (22 KB)

(vir:www.ajpes.si)