Proti nadaljevanju izredne seje komisije o Tarči

Stališče

Proti nadaljevanju izredne seje komisije o Tarči

Foto: Rok Mlinar

Novinarke in novinarji, združeni v sindikate, aktive in društvo, smo danes na Cirila Baškoviča, predsednika Programskega sveta RTV Slovenija in Leona Oblak, predsednika Komisije programskega sveta za informativne programe naslovili dopis, v katerem protestiramo proti vsakemu poskusu, da bi se mimo sprejete metodologije vzpostavil nekakšen paralelni sistem izrednega nadzora vsebin, ki bi uredništva in novinarje obravnaval v nasprotju z notranjimi poklicnimi standardi, pravili in novinarsko etiko, ki jih je sprejel programski svet.

V Sindikatu novinarjev Televizije Slovenija in Aktivu novinarjev Informativnega programa TV Slovenija smo 11. januarja 2021 na vas naslovili protest zaradi sklica izredne seje Komisije programskega sveta za informativne programe 13. januarja o oddaji Tarča, predvajani 6. januarja 2022.

Pred sklicem seje smo vas opozorili na postopkovne pomanjkljivosti in preseganje pooblastil svetnikov za sklic izredne seje delovnega telesa programskega sveta v tem primeru. Komisija je v  preteklosti (leta 2020) že razpravljala o oddaji Tarča, in sicer zaradi razkritja nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme ob začetku pandemije.

Podpisani protestiramo proti vsakemu poskusu, da bi se v sistemu izrednega nadzora določene in objavljene programske vsebine na RTV Slovenija vzpostavil nekakšen paralelni sistem, ki bi uredništva in novinarje obravnaval v nasprotju z notranjimi poklicnimi standardi, pravili in novinarsko etiko, ki jih je sprejel programski svet. Nasprotujemo ukrepom in poskusom svetnikov, ki bi mimo samoregulacije in vzpostavljenih samoomejitev posegali v novinarsko in uredniško delo. Glede na javne pozive nekaterih programskih svetnikov celo k sankcioniranju voditeljice Erike Žnidaršič in uredništva oddaje Tarče pa sklic izredne seje razumemo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče, saj zanj ni nobenega programskega ali profesionalnega razloga.

Programski svetniki z razpravami, kot je bila izredna seja 13. januarja, presegajo svoja pooblastila in načela, ki jih opredeljujejo Statut RTV, Poslovnik Programskega sveta, Etični kodeks članic in članov PS ter Metodologija programskega sveta RTV Slovenija za izvajanje programskega nadzora.

Metodologija PS namreč jasno določa postopke za izvajanje izrednega nadzora, in sicer: »v primeru zunanje pritožbe, ki prispe na naslov PS in v primeru odzivov (pritožb, pohval, mnenj, …) članov PS ali zaposlenih na RTV. Upoštevajo se odzivi, ki jih lahko štejemo za kršitev temeljnih načel programske politike iz 11. člena statuta, kršitve programskih meril, načel in standardov, programske zasnove, PPN ali drugih programskih obveznosti«. Po predvidenem protokolu, ki ga določa metodologija, »programski svet pritožbe odstopi varuhu pravic gledalcev in poslušalcev. Ta preuči pritožbo in primer preveri s pristojnimi programskimi delavci ter do naslednje seje PS pripravi kratko poročilo z ugotovitvami, mnenji in priporočilom«. Svetniki lahko razpravljajo o določenem novinarju ali vsebini, ki je bila predvajana, toda izključno na podlagi poročila varuha programskemu svetu in njegovih priporočil.

Varuhinja v tem primeru ni bila pozvana k analizi oddaje in ni podala nobenega poročila ali priporočila, ki bi bili podlaga za sklic izredne seje komisije za informativne programe. Svetniki torej niso mogli opraviti poštene in formalne razprave, kot jim nalagata poslovnik in metodologija, zato v javnosti dajejo vtis, da je motiv za razpravo o omenjeni oddaji političen ali pa oseben, vsekakor pa nestrokoven.

Programski svet zato pozivamo k večji skrbnosti pri obravnavi konkretnih primerov in k spoštovanju samoomejitev, ki jih je sprejel tudi v svoji metodologiji za izvajanje programskega nadzora.

Ali, kot je pojasnjeno v metodologiji: »Metodologija je oblikovana z namenom, da bi se izognili pavšalnemu, neargumentiranemu problematiziranju programskih vsebin s strani članov PS in netočnim, pavšalnim, neargumentiranim odgovorom s strani vodstva RTV Slovenija. Metodologija se izpisuje tudi z namenom, da bi se izognili namernemu ali nenamernemu preseganju ali izogibanju uveljavljanja pristojnosti PS, ter z namenom, da se omogoči tehtanje in razpravo pred obravnavo na seji PS ter vodi k sprejemanju obvezujočih sklepov PS.«

Programski svet pozivamo tudi k primernemu upoštevanju  funkcije varuha in njegove neodvisnosti ter da se vzdrži nalaganju sklepov generalnemu direktorju, ki v notranjem kompetenčnem in organizacijskem redu presegajo njegove pristojnosti in pooblastila.

Etični kodeks, ki ga je programski svet sprejel 21. maja 2018, izrecno določa, da mora programski svetnik delovati neodvisno in nepristransko v korist javne radiotelevizije in vseh prebivalcev Slovenije, s svojim delovanjem ne škoduje imenu in ugledu programskega sveta in javne radiotelevizije, pri odločanju pa spoštuje in upošteva mnenja različnih publik in stroke, v svojih stališčih pa navaja argumente, tudi argumente interesov, izogiba se situacijam, v katerih bi lahko dajal vtis, da deluje pod vplivom osebnih interesov proti interesom javne radiotelevizije in njenih sporočil v javnem medijskem prostoru.

Pričakujemo, da bo programski svet spoštoval dokumente in pravila, ki jih je sam postavil, in tako deloval v interesu javnosti in javne RTV Slovenija.

Pričakujemo, da do nadaljevanja izredne seje komisije za informativne programe o Tarči 24. januarja 2022 zaradi postopkovnih kršitev ne bo prišlo in da boste javnosti ter zaposlenim pojasnili motive za tako razpravo.

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Sindikat novinarjev Slovenije

Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija

Aktiv novinarjev Radia Slovenija