Kako glasujemo

Skupščine

Kako glasujemo

Kako poteka glasovanje na skupščini?

Statutarna določila

V 24. členu statuta DNS je določeno, da skupščino društva sestavljajo vsi člani. Skupščina deluje po načelu en član – en glas. To pomeni, da se skupščine lahko udeležijo vsi polnopravni člani ter glasujejo samostojno. Hkrati pa 20. člen statuta določa, da člani društva z včlanitvijo v katerikoli aktiv v okviru društva s tem avtomatično prenesejo glasovalno pravico na aktiv. Tako ima vsak aktiv na skupščini toliko glasov, kolikor ima članov. Člani društva, ki so člani aktivov (s čimer je njihova glasovalna pravica avtomatično prenesena na aktiv), na skupščini pa želijo sami glasovati, morajo o tem obvestiti predsednika svojega aktiva še pred zasedanjem skupščine. S tem prevzamejo svoj glas za tisto zasedanje skupščine. Statut tudi določa, da aktiv oziroma glasove aktiva na skupščini zastopa eden ali več pooblaščencev – odločitev o številu pooblaščenih glasovalcev posameznih aktivov je prepuščena aktivom samim.

Prikaz razdelitve glasovalnih pravic

Naj uresničevanje glasovalnih pravic pojasnimo na primeru. Predpostavimo, da ima društvo le dva aktiva, eden ima 30, drugi pa 40 članov. Poleg tega je v tem namišljenem malem društvu še 30 članov, ki pa niso včlanjeni v noben aktiv. Skupaj je torej vseh glasov 100. V aktivu, ki šteje 30 članov, se odločijo, da jih bosta zastopala dva pooblaščenca: eden bo imel 20 glasov,
drugi pa 10. V drugem aktivu, ki šteje 40 članov, pa se odločijo, da bo pooblaščencev deset: vsak bo imel po štiri glasove. Poleg tega se skupščine udeleži še enajst posamičnih članov. To pomeni, da je na skupščini prisotnih 81 glasov od 100, vsi glasovi so enakopravni.

Glasovalni postopek

V društvu smo že ugotovili, koliko članov s poravnanimi obveznostmi ima posamezen aktiv. Aktive z dopisom obvestimo o številu glasov, ki jih imajo na skupščini. Na primer: predsednik aktiva bo na podlagi izpisa iz registra polnopravnih članov društva dobil sporočilo, da ima njegov aktiv na skupščini 121 glasov. Na seji izvršnega odbora aktiva se bodo odločili, kdo bodo pooblaščenci aktiva na skupščini in koliko jih bo. Če bodo ugotovili, da se skupščine ne more udeležiti več kot (na primer) šest članov, bodo petim udeležencem dodelili po 20 glasov, enemu pa 21. S tem bo zagotovljeno polno zastopanje članov tega aktiva na skupščini. Individualni člani, ki se bodo želeli udeležiti skupščine, bodo svojo udeležbo na skupščini lahko prijavili do ure, ko je sklicana skupščina. Pooblaščenci in individualni člani bodo prejeli glasovalne liste pri sekretarki društva, ki bo v evidenco vpisala prevzete glasovalne pravice. Individualni člani bodo prejeli glasovalne liste v enotni barvi, pooblaščeni člani pa glasovalne liste, na katerih bo pisalo, koliko glasov zastopajo. Glasovalo se bo z dvigom glasovalnih listkov, izid glasovanja pa bo s štetjem ugotavljala tričlanska komisija. Vsa glasovanja so javna. V primeru volilne skupščine se javnost glasovanja zagotavlja s pravico do naknadnega vpogleda v glasovnice, ki se ga bo lahko opravilo na sedežu društva od 8. junija dalje. Skupščina veljavno odloča, če je navzočih najmanj 50 odstotkov glasov vseh članov. Če skupščina ob napovedani uri ni sklepčna, se začetek prestavi za pol ure. Sklepe sprejema z večino glasov vseh navzočih članov.