Pravilnik o sprejemanju

Pravilnik o sprejemanju

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za sprejem v DNS, oblike članstva, postopek za sprejem v DNS in določila o prenehanju članstva.

2. člen
Član DNS lahko postane vsak, ki se pretežno preživlja z novinarskim delom, kot redno, pogodbeno ali honorarno zaposlen novinar ali s statusom samostojnega novinarja v Republiki Sloveniji ter drugih slovenskih medijih (uredniki in novinarji zamejskih in izseljenskih časopisov, glasil, medijev iz tujine in drugi). Če pri tem opravlja še kakšno drugo delo, to ne sme biti v nasprotju z določili kodeksa novinarjev Slovenije (propaganda, ekonomska propaganda, stiki z javnostmi, lobiranje, obveščevalna dejavnost, poklicna politika, služba v državni upravi) ali s statutom IFJ (delodajalci).
Član DNS lahko izjemoma postane tudi tisti novinarski sodelavec v javnih medijih (publicist, televizijski ali radijski ustvarjalec, karikaturist, komunikolog), ki sicer ne zadosti vsem temeljnim merilom za sprejem, za katerega pa upravni odbor (UO) društva presodi, da bi njegova včlanitev prispevala k razvoju, ugledu društva in strokovnosti novinarskega poklica.

3. člen
V mejnih primerih, ko je težko ugotoviti kolikšen del novinarskih opravil dejansko izvaja prosilec za članstvo, ima UO DNS pred odločanjem pravico zahtevati od prosilca novinarsko dokumentacijo za določeno časovno obdobje.

4. člen
DNS lahko na podlagi prošnje kandidata, priporočila novinarskega aktiva ali UO DNS podeli status pridruženega člana nekdanjim novinarjem in članom DNS, ki se poklicno ne ukvarjajo več z novinarstvom, publicistom in drugim posameznikom, katerih dejavnost je sorodna novinarski, znanstvenikom in strokovnjakom s področja komunikoloških ved.

5. člen
Svet DNS podeli na predlog UO DNS naziv častnega člana DNS posameznikom, ki so pomembno pripomogli k razvoju novinarstva, publicistike, sistema javnega obveščanja, dejavnosti DNS, itd.

6. člen
Člani, pridruženi člani in častni člani imajo člansko izkaznico, v kateri je zabeležen njihov status. Pravico do izkaznic mednarodnih organizacij, katerih kolektivni član je DNS, pa imajo pod pogoji, ki jih določajo pravila teh organizacij, samo redni člani društva, ki plačujejo članarino (Uskladitev z novim statutom – izredni občni zbor, 29.11.2001, Izola, 12.člen).

7. člen
Kdor želi postati član DNS, se mora najmanj eno leto ukvarjati z novinarskim delom v skladu z drugim členom tega pravilnika. Kandidat za člana DNS mora vložiti elektronsko ali pisno prošnjo z vprašalnikom in podpisano izjavo o spoštovanju Kodeksa novinarjev Slovenije na DNS.

UO DNS prošnjo obravnava in kandidata lahko pozove, da naknadno priloži tudi:
– kratek življenjepis,
– opisno pisno mnenje pristojnega aktiva DNS o utemeljenosti vloge,
– pisno izjavo pristojnega urednika, če to ni mogoče, pa založnika, da kandidat opravlja novinarsko delo.

8. člen
Poleg temeljnih kriterijev na osnovi katerih UO DNS odloča o vlogah kandidatov za sprejem v članstvo DNS, pri svojih odločitvah izhaja iz sledečih stališč: Za profesionalno novinarstvo se smatra:

a) objavljanje pisnih ali govorjenih besedil v javnih medijih
b) urejanje in redaktura prispevkov iz točke a)
c) uredniško delo v uredništvih tiskanih in elektronskih on in offline medijev ter tiskovnih agencijah
d) informiranje s fotografijo, elektronsko sliko, filmom in karikaturo, ki ga opravljajo poklicni fotoreporterji, snemalci in karikaturisti (kot svoj osnovni poklic)

Za novinarstvo se ne smatra:

a) opravljanje pravnih, gospodarskih, administrativno-organizacijskih in oglaševalskih del v medijskih hišah
b) lektoriranje, korigiranje, stenografiranje ter arhivsko-dokumentacijska dela zbiranja, razvrščanja in shranjevanja medijskih dokumentov
c) napovedovanje, najavljanje, vodenje, moderiranje programov v elektronskih medijih ter urejanje televizijskih in radijskih oddaj, ki niso avtorske
d) snemanje tona, snemanje slike z izključno studijskimi kamerami, montaža tonskih, filmskih in video zapisov
e) urejevanje strokovnih glasil ali glasil v podjetjih, kadar ni osnovni poklic
f) pisanje besedil za stripe, horoskope, liste pribljubljenosti in ostale podobne rubrike
g) urejanje in pisanje strokovnih nasvetov v tiskanih in elektronskih medijih (npr. zdravniških, pravnih, tehničnih, nasvetov za gospodinstvo in podobnih)
h) delo v službah za odnose z javnostmi in ostalih informativnih službah državnih, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih institucij
i) občasno objavljanje novinarskih prispevkov rednih študentov

9. člen
O sprejemanju in izbrisu iz članstva v DNS odloča UO DNS, o izključitvi iz članstva pa svet DNS.

10. člen
Odločitev UO DNS o sprejemu v članstvo je treba pisno sporočiti kandidatu in pristojnemu aktivu novinarjev v roku 30 dni po njenem sprejemu. Če se kandidat ali aktiv ne strinja z odločitvijo UO, se lahko v roku 15 dni od prejema sklepa pritožita na svet DNS. V enakem roku se lahko član na svet DNS pritoži tudi v primeru izbrisa iz članstva. Sklep sveta DNS je dokončen.
Zoper sklep sveta DNS o izključitvi pa ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino DNS. Pritožbeni rok je 15 dni po vročitvi sklepa. Sklep skupščine DNS je dokončen.

11. člen
Članstvo v DNS preneha članu, ki:
– se več kot eno leto ne ukvarja z novinarskim delom kot pretežnim virom preživljanja,
– je sam izstopil iz DNS,
– je prenehal delovati v skladu s statutom DNS, kar mora ugotoviti Svet DNS, pred dokončno odločitvijo pa pridobiti mnenje matičnega aktiva,
– je huje kršil novinarski kodeks, o čemer odloča Novinarsko častno razsodišče
– več kot leto dni ni plačal članarine /kljub pisnemu opominjanju/.

12. člen
Novega člana se v primeru, da v roku 3. mesecev, po prejetju sklepa UO o sprejemu v članstvo DNS, ne začne postopka za pridobitev novinarske izkaznice oziroma ne plača članarine, avtomatično izbriše iz članstva.

13. člen
Aktivi na podlagi evidence DNS ter zahteve organizacijske komisije vsako leto do 31. marca opravijo revizijo članstva in o tem s poročilom obvestijo UO DNS. UO na podlagi ugotovitev aktivov in lastne evidence letno izpopolni seznam članstva.

14. člen
Z dnem vročitve pravnomočne odločbe o izbrisu ali izključitvi iz članstva DNS preneha tudi veljavnost nacionalne in mednarodne članske izkaznice.

15. člen
Za razlago določil tega pravilnika je pristojen UO DNS. Ta pravilnik velja od 10. septembra 2002, ko ga je sprejel UO DNS. Dopolnil ga je 22. marca 2012.