Kako postati član

Kako postati član?

(prijavnica oz. vprašalnik za včlanitev se nahaja TUKAJ)

Nove člane v Društvo novinarjev Slovenije (DNS) v skladu s statutom sprejema upravni odbor društva. Upravni odbor člane sprejema na dopisnih sejah.

Kakšni so pogoji za sprejem med člane DNS?

Član DNS lahko postane vsak, ki se vsaj eno leto (ali dlje) pretežno preživlja z novinarskim delom, kot redno, pogodbeno ali honorarno zaposlen novinar oziroma ima status samostojnega novinarja v Sloveniji ter drugih slovenskih medijih (uredniki in novinarji zamejskih in izseljenskih časopisov, glasil, medijev iz tujine in drugi).

Če kandidat za članstvo opravlja še kakšno drugo delo, to ne sme biti v nasprotju z določili Kodeksa novinarjev Slovenije (propaganda, ekonomska propaganda, stiki z javnostmi, lobiranje, obveščevalna dejavnost, poklicna politika, služba v državni upravi) ali s statutom IFJ (delodajalci).

Kaj naj vsebuje prošnja za sprejem?

Kandidat za člana mora na DNS nasloviti elektronsko ali pisno prošnjo z izpolnjenim vprašalnikom in podpisano izjavo o spoštovanju Kodeksa novinarjev Slovenije.

DNS lahko od kandidata naknadno zahteva, da prošnji priloži še:
– kratek življenjepis,
– opisno pisno mnenje pristojnega aktiva DNS o utemeljenosti vloge,
– pisno izjavo pristojnega urednika, če to ni mogoče pa založnika, da kandidat opravlja novinarsko delo,
Za profesionalno novinarstvo se smatra:

a) objavljanje pisnih ali govorjenih besedil v javnih medijih
b) urejanje in redaktura prispevkov iz točke a)
c) uredniško delo v uredništvih tiskanih in elektronskih on in offline medijev ter tiskovnih agencijah
d) informiranje s fotografijo, elektronsko sliko, filmom in karikaturo, ki ga opravljajo poklicni fotoreporterji, snemalci in karikaturisti (kot svoj osnovni poklic)

Za novinarstvo se ne smatra:

a) opravljanje pravnih, gospodarskih, administrativno-organizacijskih in oglaševalskih del v medijskih hišah
b) lektoriranje, korigiranje, stenografiranje ter arhivsko-dokumentacijska dela zbiranja, razvrščanja in shranjevanja medijskih dokumentov
c) napovedovanje, najavljanje, vodenje, moderiranje programov v elektronskih medijih ter urejanje televizijskih in radijskih oddaj, ki niso avtorske
d) snemanje tona, snemanje slike z izključno studijskimi kamerami, montaža tonskih, filmskih in video zapisov
e) urejevanje strokovnih glasil ali glasil v podjetjih, kadar to ni osnovni poklic
f) pisanje besedil za stripe, horoskope, liste priljubljenosti in ostale podobne rubrike
g) urejanje in pisanje strokovnih nasvetov v tiskanih in elektronskih medijih (npr. zdravniških, pravnih, tehničnih, nasvetov za gospodinjstvo in podobnih)
h) delo v službah za odnose z javnostmi in ostalih informativnih službah državnih, znanstvenih, kulturnih, gospodarskih in drugih institucij
i) občasno objavljanje novinarskih prispevkov rednih študentov

Članarina

Člani DNS so dolžni plačevati letno članarino, ki znaša 8 € mesečno oziroma 96 € letno. Način plačevanja članarine je urejen na naslednje načine:

Novi člani, ki z medijskimi hišami sodelujejo pogodbeno, honorarno ali so redno zaposleni v manjših medijih, so članarino ob sprejemu v članstvo dolžni poravnati za pol leta vnaprej, kar znaša 48 €. Obveznosti novi člani poravnajo na transakcijski račun DNS: SI56 6100 0001 2641 290. Po preteku pol leta članarino plačujejo trikrat letno po položnici, ki jo člani prejmejo na domači naslov. Možno je tudi plačevanje z mesečnim trajnikom.

Za nove člane, redno zaposlene v večjih medijskih hišah, DNS na računovodstvo medija naslovi prošnjo za redno mesečno odtegovanje članarine od mesečnih dohodkov člana. Seveda, če se član s takšnim načinom plačevanja članarine strinja. Ob sprejemu zato v podpis prejme soglasje za odtegovanje članarine od plače. Če s tem načinom ne soglaša, lahko članarino plačuje na zgoraj navedeni način.

Identifikacijske izkaznice

Izdelava nacionalne izkaznice je za novo sprejete člane brezplačna, zanjo potrebujejo le dokazilo o plačilu članarine in fotografijo, ki jo lahko pošlje tudi v elektronski obliki. Nacionalna izkaznica, ki je namenjena predvsem delu v Sloveniji in s slovenskimi institucijami, velja 2 leti od datuma izdelave.

Izdelava članske izkaznice Mednarodne zveze novinarjev znaša 35 €, ki jih DNS poravna Mednarodni zvezi novinarjev. Za njeno izdelavo član potrebuje fotografijo, dokazilo o plačani članarini in stroških izdelave mednarodne novinarske izkaznice.

Posebno opozorilo!

Novega člana se v primeru, da v roku treh mesecev po prejetju dopisa o sprejemu v članstvo DNS, ne začne postopka za pridobitev novinarske izkaznice oziroma ne plača članarine, avtomatično izbriše iz članstva. Član, ki je za ponoven sprejem v DNS zaprosil, ker je bil iz članstva izbrisan zaradi neplačevanja članarine, je ob ponovnem sprejemu dolžan članarino plačati za leto vnaprej.