Poročilo Nadzornega odbora za leto 2006

Skupščine

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2006

Na seji nadzornega odbora DNS 25. maja 2007 je odbor potrdil finančno poslovanje za minulo leto. Leta 2006 je imelo društvo približno 3,6 milijona tolarjev presežka iz minulih let. Prihodki društva so znašali 33 milijonov tolarjev, razpoložljiva sredstva pa 36,6 milijona tolarjev. Društvo je imelo tudi lani nekaj naložb v vrednostne papirje. Kot je predsednik društva seznanil nadzorni odbor, gre za naložbe doma in na rastočih trgih, pri čemer se društvo po pojasnilih predsednika drži konservativne politike vlaganj razpoložljivih sredstev na posameznih trgih. Ob tem se je nadzorni odbor seznanil tudi s prilagoditvami statuta, ki jih je zahteval novi zakon o društvih, sprejela pa jih je skupščina društva. Potrebne spremembe so vnesene v statut, kjer je opredeljeno, na kakšen način lahko društvo upravlja s svojim presežnim premoženjem in nepremičninami. Statut določa, da le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev društva, kot so opredeljeni v statutu oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Gre za oddajanje nepremičnin v najem, vlaganje v vrednostne papirje in vzajemne sklade ipd. V zvezi s tem je predsednik nadzorni odbor seznanil, da novi najemnik društvenih poslovnih prostorov na Vošnjakovi v Ljubljani najemnino poravnava redno. V minulem letu je namreč zaradi neplačevanja najemnika, ki je vodilo v prekinitev najemne pogodbe, društvo prejelo za oddajanje nepremičnine le 1,4 milijona tolarjev, medtem ko je skupni prihodek od predlanskih najemnin znašal 4,7 milijona tolarjev. Društvo je dobilo nekaj manj prihodkov tudi iz naslova članarine (znašale so skoraj 18 milijonov tolarjev), več prihodkov pa je društvo prejelo med drugim na račun obresti in dividend, v višini nekaj manj kot 11 milijonov tolarjev (predlani 8,4 milijona tolarjev). Nadzorni odbor se je seznanil, da je društvo likvidno in ima po pojasnilih predsednika tudi sredstva na tekočem računu, ki so konec minulega leta znašala skoraj 3,4 milijona tolarjev. Skupaj s stanjem na tekočem računu in naložbami v vrednostne papirje so naložbe društva konec minulega leta znašale skoraj 55,7 milijonov tolarjev, kar je 3,5 milijona tolarjev več kot leto dni prej. Stroški Društva novinarjev Slovenije niso bistveno odstopali od predlanskih oziroma so bili v letu 2006 celo nekoliko nižji od leta 2005. Lani so namreč znašali okoli 33,4 milijona tolarjev, predlani pa dober milijon in pol več.
Tanja Smrekar, predsednica nadzornega odbora