Poročilo nadzornega odbora za leto 2008

Skupščine

Poročilo nadzornega odbora za leto 2008

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2008.

Na seji nadzornega odbora DNS 12. novembra 2009 je nadzorni odbor potrdil finančno poslovanje društva za leto 2008. Leto 2008 je Društvo novinarjev Slovenije zaključilo z 1.806 evri izgube iz poslovanja. Ker je v leto 2008 Društvo novinarjev Slovenije vstopilo z 14.500 evri presežka, skupno poslovanje skupaj s prenesenim presežkom iz preteklih let v letu 2008 izkazuje pozitiven izkaz v višini 12.694 evrov. Celotni prihodki so v letu 2008 znašali 146.805 evrov, skupaj s prenešenim presežkom iz leta 2007 pa 161.305 evrov. Celotni stroški poslovanja v letu 2008 so znašali 148.611 evrov in so bili za 15.806 evrov nižji kot v letu 2007.
Na dan 31. december 2008 je znašalo stanje na transakcijskem računu 4.670 evrov.

Za poslovanje Društva novinarjev Slovenije še vedno največji problem ostajajo individualni neplačniki članarine. Konec oktobra 2009 je bilo neplačanih za dobrih 10.000 evrov članarin, pri čemer DNS redno po letu dni odpisuje neplačane račune za članarino.

Delniški sklad Društva novinarjev Slovenije, ki ga v skladu s priporočilom nadzornega odbora v letu 2006 upravlja nov borznik, je od decembra 2006 do decembra 2007 narasel z 218.000 evrov na 249.000 evrov. Ker je v zadnjih mesecih 2008 prišlo do ostrih sprememb na trgu delnic, se je nadzorni odbor seznanil tudi z vrednostjo delnic in delniškega sklada v celoti po padcu vrednosti zaradi globalne finančne krize. Konec oktobra 2009 je vrednost vseh naložb v delnice in druge vrednostne papirje znašala dobrih 90.000 evrov. Na priporočilo upravitelja DNS ohranja vse naložbe.

Borko de Corti, predsednik NO DNS