Poročilo o poslovanju v letu 2003

Skupščine

Poročilo o poslovanju v letu 2003

Grega Repovž, predsednik DNS

Leto 2003 je bilo leto, v katerem so bili že od prvega do zadnjega dne zajeti vsi stroški reorganizacije društva, ki smo ga sicer začeli v letu 2001. Tako je bilo to prvo leto, v katerem je bila ves čas oziroma vse mesece že zaposlena generalna sekretarka društva v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas. Bistvenih sprememb v finančnem poslovanju ni bilo – največje stroške v poslovanju DNS torej še vedno predstavljajo stroški dela ter stroški organizacije podelitve novinarskih nagrad in novinarskih dnevov. Stabilizirali so se tudi prihodki, ki so na eni strani višji zaradi oddajanja poslovnih prostorov na Vošnjakovi, na drugi strani pa je na prihodke članarin vplivalo dejstvo, da smo izvedli pregled članstva, zaradi česar se je število članov zmanjšalo, saj smo status člana odvzeli 70 članom, ki kriterijev za članstvo niso izpolnjevali.

Poslovanje v letu 2003 in načrt za leto 2004 je obravnaval in potrdil svet DNS, pregled poslovanja je v skladu s statutom opravil tudi nadzorni odbor.

Sklep sveta DNS:
Svet DNS je po obravnavi poročila nadzornega odbora sprejel naslednji sklep: “Svet DNS ugotavlja, da so bila sredstva v letu 2003 porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom.”