Poziv ministrstvu za kulturo

Skupščine

Poziv ministrstvu za kulturo

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije

Društvo novinarjev Slovenije poziva Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, da aktivno pristopi k izvajanju zakona o medijih. Društvo novinarjev ugotavlja in opozarja, da je nadzor nad izvajanjem določil zakona pomanjkljiv. Tako je bila v zadnjem času v prenekaterem medijskem podjetju izpeljana zamenjava odgovornega urednika medija brez pridobitve mnenja uredništva, kar je v nasprotju z zakonom o medijih, vendar ministrstvo ni ukrepalo. Prav tako nemalo medijskih podjetij še do danes ni uredilo statutov oziroma družbenih pogodb v skladu z določili zakona o medijih in ni določilo razmerij med izdajateljem in uredništvom ter znotraj uredništva medija. Društvo novinarjev Slovenije z zaskrbljenostjo spremlja nadzor na področju prikritega oglaševanja, saj ministrstvo še ni začelo z aktivnim nadzorom, pa čeprav je zakon jasen in so za tovrstne kršitve predpisane kazni.

Društvo novinarjev Slovenije pričakuje, da bo ministrstvo aktivnosti na področju izvajanja zakona o medijih povečalo in da bo prekinilo nekatere nedopustne prakse, saj bomo v društvu novinarjev ravnanje ministrstva sicer razumeli kot pristajanje na nedopustne prakse in izigravanje zakona o medijih. Ministrstvo za kulturo in agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto pa naj v skladu s svojimi pristojnostmi posebno pozornost namenita nepreglednim razmeram na področju radijske dejavnosti, saj je društvo zaznalo več poskusov netransparentnega delovanja in poskusov izigravanja zakonodaje.

Predlagatelj Društvo novinarjev Slovenije

Izjava sprejeta v Ljubljani, 12. junija 2003.