Zapisnik volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Skupščine

Zapisnik volilne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Ljubljana, 12. junij 2003

Predsednik Društva novinarjev Slovenije Grega Repovž je z uvodnim nagovorom otvoril volilno skupščino DNS ter preveril sklepčnost skupščine. Po izdanih glasovnicah se je ugotovilo, da je prisotnih 872 glasov od 1458 vseh glasov. Na podlagi te ugotovitve je predsednik predlagal izvolitev Mete Verbič za delovno predsednico skupščine.

Sklep: Za predsednico skupščine je izvoljena Meta Verbič.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Delovna predsednica Meta Verbič je zasedla mesto in predlagala sprejem dnevnega reda.

Sklep: Sprejet je bil predlagani nadalnji dnevni red volilne skupščine 2003

1. Imenovanje tričlanske komisije za štetje glasov in dveh overovateljev zapisnika.
2. Poročilo predsednika.
3. Poročilo nadzornega odbora DNS.
4. Volitve predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in petih članov predstavnikov DNS v Novinarskem častnem razsodišču.
5. Sprejem izjav in stališč skupščine DNS do aktualnega dogajanja.
6. Razno.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Ad 1/
Delovna predsednica je predlagala sestavo 3-članske komisije za štetje glasov in dva overovatelja zapisnika in sicer:

Sklep: Tričlansko komisijo za štetje glasov sestavljajo Rok Kajzer, Igor Vidmar in Matjaž Tanko. Za overovatelja zapisnika izvolimo Alenko Tratnik in Marko Pograjc. Zapisničarka je Špela Stare.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Ad 2/
Delo organov Društva novinarjev Slovenije v preteklem dvoletnem mandatu predsednika je predstavil Grega Repovž. Povedal je, da je od leta 2001 uresničenih večina predlogov in smernic, ki jih je sprejela skupščina. Izvedene so bile statutarne in organizacijske spremembe, društvo je zaposlilo generalno sekretarko, reorganizirano je bilo delo v pisarni, ki sedaj izvaja številne akcije in projekte, od njih je Repovž omenil avtonomijo 2003 in projekt za samostojne novinarje. Lani v Izoli je društvo sprejelo nov kodeks, ki ga je pripravila komisija za kodeks. UO in vsi organi društva pa so se lotili nekaterih vsebinskih točk, od katerih je omenil predvem prikrito oglaševanje. Grega Repovž je poročal, da se je število članov v zadnjih dveh letih povečalo, ustanovljeni so bili novi aktivi ali oživljeni nedelujoči, znotraj medijev so se uredništva organizirala po zakonu o medijih. Povedal je, da je društvo reagiralo na številne aktualne dogodke kot so: zakon o dostopu do informacij javnega značaja, zakon o plačah v javnem sektorju, primer Petek, pritiski na skupščine medijev, da sprejmejo z zakonom o medijih neusklajene temeljne pravne akte, nekatere izjave politikov in gospodarstvenikov, ob poskusu Uniona, da bi diskreditiral novinarje… Repovž je še dodal, da je društvo v preteklem letu pridobilo številna pravna mnenja, saj je nujno, da so društvena stališča pravno utemeljena. Poročal je, da je bil UO zelo aktiven prav tako kot tudi oba predstavnika društva v drugih institucijah katerih poročilo lahko člani preberejo v časopisu.
Glede finančnega poslovanja je povedal, da se je bistveno spremenila struktura odhodkov društva, saj se izvajajo številne akcije, zaposlitev generalne sekretarke pa je stroške dela močno povečala. Prihodke društvo povečuje predvsem s plasiranjem kapitala na borzi. Pomembna sprememba pri poslovanju društva je, da se članarina v največji meri vrača nazaj v članstvo, preko akcij, izobraževanj, časopisa, ki ga društvo izdaja, novinarskih dnevov… Repovž je povzel, da je bilo finančno poročilo objavljeno v časopisu, odhodki so zaradi večje preglednosti in razumljivosti razdeljeni po stroškovnih mestih. Dodal je, da je finančno poročilo za leto 2002 sprejel tako UO kot tudi svet društva.
Meta Verbič je pozvala tudi ostale predstavnike organov društva, da poročajo o svojem delu.
Poročal je predsednik NČR Vili Einspieler. Opozoril je, da je objavljeno poročilo predsednika, saj NČR kot celota o njem ni imelo časa razpravljati. Povedal je, da je zanj ključno, da je NČR uspelo prebiti mnenje, da imajo novinarji v rokah moč brez odgovornosti in vzpodbudilo javnost, da se pritoži čez novinarsko delo. Opozoril je na problem, da mediji ne objavljajo razsodb NČR. Pojasnil je, da kljub temu, da novinarjem in urednikom mnogokrat ni mar za razsodbo in medij le-te ne objavi, vse razsodbe dosežejo javnost, saj so objavljene na spletnih straneh, ki so bile letos narejene prav za NČR, pomembnejše pa dosežejo tudi odmevnost. Poročal je, da je razsodišču uspelo kljub nasprotujočim si stališčem in kdaj tudi ločenim mnenjem razsoditi v vseh primerih, zataknilo pa se je prav na koncu, zato bo razsodba v primeru Drago Kos – Nina Mrzlikar, Boštjan Lajovic, prepuščena razsodišču v novi sestavi. Opozoril je, da se bo moralo razsodišče spopasti tudi s pravilnikom o delu NČR, ki je potreben prenove in revizije. Meta Verbič je po končanem poročanju predsednika NČR odprla razpravo. Odzval se je Peter Jančič sicer tudi član razsodišča, ki je dodal, da so odkar ima razsodišče svojo spletno stran, vse razsodbe dostopne javnosti. Povedal je, da se mu zdi predpostavka, da bi morali mediji neselektivno objavljati vse razsodbe napačna, saj morajo imeti mediji sami pravico odločati, kaj bodo objavili. Predlagal je, da se NČR prenovi v smislu gradacije sklepov NČR.
Meta Verbič je predlagala, da skupčina poleg poročil o delu organov sprejme tudi načelni sklep, da društvo sestavi komisijo, ki se bo ukvarjala s prenovo NČR.

Sklep: Skupščina sprejema poročilo o delu organov v preteklem mandatnem obdobju in UO nalaga, da le-ta sestavi komisijo, ki se bo ukvarjala s prenovo NČR.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Ad 3/
Poročilo nadzornega odbora je predstavila njegova predsednica Jelka Zupanič. Povedala je, da je že predsednik opozoril, da se je sistem dela spremenil. Lani je društvo s članarinami zbralo 20 milijonov tolarjev, skupno pa skoraj 29 milijonov. Porabilo je okoli 500.000 manj, kot pa je lani zbralo. Predsednica je predstavila porast indeksov od leta 98-2000; največji porast je na programski opremi, sledijo pogodbe o delu, telefonske storitve, elektrika je bila večji strošek od novinarskih dnevov, ki so vsebinsko spremenjeni tudi malo dražji. Povedala je, da je rezultat pozitiven. Posebej zanimivo pa je poročilo za leto 2002, v katerem je društvo za pisarno porabilo 43% denarja, 12,4% za novinarske nagrade, 7% za spletno stran, za akcije 6,8%, sledi NČR in novinarski klub, ki ni zaživel, predstavljal pa je strošek. Predlagala je, da skupščina sprejme sklep, da se strinja s takšnim trošenjem. Poročala pa je tudi, da je NO, ker se je struktura odhodkov tako spremenila za mnenje prosil tudi svet društva, ki je poročilo sprejel. Ugotovil je, da je profesionalizacija dober in primeren način delovanja društva, ki je prinesel samo pozitivne rezultate.
Ker se k razpravi ni prijavil noben od udeležencev skupščine je predsednica predlagala, da skupščina sprejme sklep, s katerim sprejema poročilo NO.

Sklep: Skupščina sprejema poročilo nadzornega odbora DNS o poslovanju društva v preteklem mandatnem obdobju.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Kot sledeči sklep je Meta Verbič predlagala razrešnico predsedniku in vsem organom društva.

Sklep: Skupščina razrešuje predsednika in vse organe društva.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Ad 4/
Edini kandidat za predsednika društva, dosedanji predsednik Grega Repovž je predstavil svoj program, ki je bil sicer že objavljen v časopisu in na spletnih straneh. Povedal je, da bo v sledečem mandatu nadaljeval začeto delo, katerega smernice in osnovni projekti izhajajo še iz prvega mandata. Povedal je, da bo novinarske dneve še bolj usmeril k izobraževanju, to področje pa bo društvo okrepilo tudi z organizacijo izobraževalnih seminarjev nekajkrat letno. Društvo bo nadaljevalo z začetima projektoma avtonomija 2003 in samostojnimi novinarji, v prihodnosti pa odprlo še dve novi fronti in sicer avtorske pravice in avtonomijo javnega servisa.
»V sledečih letih si bomo prizadevali vzpostaviti še boljšo komunikacijo s člani in poskušali k aktivnem delu povabiti mlajšo generacijo novinarjev«, je dodal: »delali bomo na koordinaciji odgovornih urednikov, ki je bila konstituirana v začetku leta in primerno obeležili 100 letnico, ki jo bo društvo praznovalo leta 2005«.

Meta Verbič je predstavila kandidacijske liste za vse organe društva in opozorila, da so udeleženci skupščine prejeli dve glasovnici, od katerih naj izpolnijo samo glasovnico številka 1, saj je druga namenjena morebitnemu ponovnemu glasovanju, če bodo imeli kandidati enako število glasov. Zbrane je pozvala, da izpolnijo glasovnico in jo odvržejo v volilno skrinjico, komisijo za štetje glasov pa, da skrinjico prevzame in se umakne v prostor za štetje glasov. Skupščino je pozvala, da se v tem času premakne na 5. točko dnevnega reda.

V imenu komisije za štetje glasov je o izidih volitev poročal Rok Kajzer. Povedal je, da je komisija ugotovila, da sta bili izpolnjeni dve glasovnici številka 2 namesto številke 1, vendar ju je komisija kljub temu upoštevala. Na šestih glasovnicah ni bilo izvedeno glasovanje za predsednika, na eni pa niso bili obkroženi kandidati za nadzorni odbor.

Za predsednika je bil s 670 glasovi izvoljen Grega Repovž.

V upravni odbor so bili izvoljeni:

1. Petek Miro 860
2. Dobljekar Nevenka 806
3. Munda Mirko 700
4. Šoštarič Marjeta 652
5. Korošec Miran 603
6. Lesničar-Pučko Tanja 567
7. Utenkar Danilo 527
8. Grah Matija 518
9. Todorovski Ilinka 502
10. Burnik Vesna 456

Neizvoljeni kandidati so zbrali sledeče število glasov:

11. Zupanič Jelka 432
12. Slak Uroš 429
13. Alič Jani 352
14. Koron Davorin 342
15. Piano Brane 300
16. Čepe Breda 267
17. Gregorič Matjaž 214
18. Sebenik Darinka 118
19. Luzar Martin 78
Za člane Novinarskega častnega razsodišča so bili izvoljeni:

1. Jančič Peter 691
2. Einspieler Vili 680
3. Bervar Gojko 631
4. Ivelja Ranka 584
5. Šipek Špela 461

Neizvoljeni kandidati so zbrali sledeče število glasov:

6. Šemrl Filip 346
7. Merljak Sonja 300
8. Možina Jože 234
9. Petric Ina 203
10. Mohorič Brigita 100
11. Bartelj Andrej 65
12. Gomzi Zmago 65

Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni:

1. Šuligoj Boris 793
2. De Corti Borko 772
3. Smrekar Tanja 672

Neizvoljen kandidat je prejel sledeče število glasov:

1. Umjenovič Sladžan Aktiv Gorenjske 183

Ad 5/
Posamezne izjave je vsebinsko predstavil Grega Repovž.

1. Izjava o zaščiti socialno izključenih novinarjev

Sklep: Skupščina sprejema izjavo o zaščiti socialno izključenih novinarjev..

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

2. Pritiski na novinarje v manjših medijih

Sklep: Skupščina sprejema izjavo o pritiskih na novinarje v manjših medijih.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

3. Izjava o nedopustnosti prikritega oglaševanja

Sklep: Skupščina sprejema izjavo o nedopustnosti prikritega oglaševanja.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

4. Oviranje novinarskega dela in pridobivanja informacij

Sklep: Skupščina sprejema izjavo o oviranu novinarskega dela in pridobivanja informacij.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

5. Poziv ministrstvu za kulturo

Sklep: Skupščina sprejema poziv ministrstvu za kulturo.

Za: 872
Proti: 0
Vzdržanih: 0

Ad 6/

Pod razno je udeležence skupščine, ki so pozabili obkrožiti oziroma voliti kandidata za predsednika zanimalo, ali bi bilo mogoče glasovanje opraviti ponovno oziroma naknadno. V imenu komisije za štetje glasov jim je odgovoril Rok Kajzer, in sicer, da to ni mogoče, saj so bile volitve uradno zaključene, predsednik pa uspešno izvoljen.

Zapisala: Špela Stare

V Ljubljani, 17. junij 2003