Bodoči evropski poslanci o medijski zakonodaji

Novice

Bodoči evropski poslanci o medijski zakonodaji

V sklopu kampanje zbiranja podpisov za evropsko medijsko zakonodajo smo vseh šestnajst list, ki kandidirajo na volitvah za Evropski parlament, vprašali, kakšno je njihovo mnenje do zahtev pobude in za kakšno medijsko zakonodajo na evropski ravni se bodo zavzemali ob morebitni izvolitvi v Evropski parlament?

Prejete odgovore devetih list si lahko preberete spodaj, ostale se na poziv niso odzvale. Upamo, da to ne pomeni, da se jim medijska zakonodaja zdi nepomembna.

 

Sanjska služba – lista št. 14

”Sanjska služba je družbeno političen eksperiment, ki želi pokazati političnim elitam in državljanom, da obstajajo demokratične alternative za spremembo obstoječega sistema. Naše zaveze so jasne in zelo bazične.

V duhu eksperimenta se izven teh zavez vsebinsko ne opredeljujemo, izvoljeni kandidati pa bodo v evropskem parlamentu uporabljali spletno platformo za soodločanje, ki jim bo s pomočjo argumentov strokovnjakov in državljanov pomagala oblikovati stališča do posameznih vprašanj in problematik.”

 

Državljanska lista in zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo – lista št. 2

”Kandidati Državljanske listi se zavzemamo za svobodo izražanja, svobodo medijev in medijski pluralizem. Smo za to, da so mediji v funkciji bralcev, pri delu čim bolj neodvisni in objektivni.

Seveda pa so mediji tudi na trgu in podvrženi tržnim razmeram, ki jim vedno in povsod tudi niso najbolj naklonjene. V Državljanski listi zastopamo stališče, da je sprememba zakonodaje na evropski ravni, ko gre za svobodo izražanja in pluralizacije medijev, potrebna.”

Združena levica – lista št. 3

”Kot neparlamentarne stranke, ki sodelujemo v koaliciji Združena levica se zaradi ignoriranja medijev in medijskega molka, ki smo ga deležni, zavedamo svobode medijev in nasprotujemo usmerjenemu kapitalskemu lastništvu in nadzoru nad mediji. Zagovarjamo medijski pluralizem in v smislu enotne Evrope tudi na medijskem področju pričakujemo poenotenje medijske zakonodaje v smislu svobodnega izražanja mnenj in enake predstavitve ter dostopnosti medijev do vseh političnih in civilno družbenih akterjev, ki opozarjamo na napake in predlagamo alternativne rešitve.

Pobudo in zahtevo za sprožitev zakonodajnega postopka  Društva novinarjev Slovenije podpiramo in se bomo tudi v nadalje prizadevali za neodvisno in svobodno novinarstvo ter ustrezno delovno pravno zaščito novinarjev ter neodvisnost medijev od kapitala.”

 

Slovenski narod – lista št. 9

”SSN kot neparlamentarna stranka še kako občuti medijsko blokado mainstream medijev. Med drugim smo na US vložili leta 2009 pobudo za oceno ustavnosti Zakona o RTV in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.

 V SSN torej podpiramo vaša prizadevanja o pluralnosti in demokratizaciji medijev tako na lokalni (slovenski) kot tudi na evropski in svetovni ravni.”

 

Pozitivna Slovenija – lista št. 15

”V letu krize 2008 je nemški družboslovec in filozof Juergen Habermas v tedniku Die Zeit v polemičnem razpravljanju z neoliberalnimi izpadi zapisal, da so na svetu stvari, ki ne morejo biti predmet tržnih mehanizmov in tržno blago, na prvo mesto pa je postavil medije. Mediji zato ne morejo biti predvsem sredstvo za plemenitenje kapitala in še od časov, ko sem bil predsednik Društva novinarjev Slovenije, zagovarjam medije kot servis državljanov, kot javno in javnosti odgovoren servis torej, ki naj državljanu zagotavlja tisto informacijo, na podlagi katere se bo lahko, ko bo poklican k odločanju, odločal informirano. Če se komercializaciji medijev in medijskim spinom v komercializiranih medijih ne moremo izogniti, pa je treba poskrbeti za uravnoteženo medijsko krajino, v kateri bo prostor tudi za kvalitetne medije, za javne in javnosti odgovorne medije, ki se bodo zavedali svoje odgovornosti do javnosti, ter za njihov pluralizem.” (Marjan Sedmak, op.a.)

 

Solidarnost – lista št. 11

”Solidarnost se je že pred časom opredelila v prid Evropske državljanske pobude (EDP) in podprla prizadevanja, da bi milijon državljanov predložilo novo zakonsko pobudo po medijskem pluralizmu in neodvisnosti evropskega medijskega prostora.

Evropski medijski problemi so tudi slovenski: preveč monopolov, prevelika koncentracija medijskega lastništva, spolitizirani mediji in novinarji, pomanjkljiv nadzor nad oglaševanjem.

Poenotenje zakonodaje v različnih državah je hvalevredna poteza in bo pripomogla tudi k odpravi domačih medijskih »posebnosti«. Preprečiti moramo, da bi mediji postali last medijskih in posredno političnih elit, doseči moramo stanje polne medijske demokracije, polnega in nepristranskega informiranja državljanov, kar je mogoče le s participacijo novinarjev v lastniški strukturi medijev. V Solidarnosti smo prepričani, da je zadružni model ena od možnosti, ki vodi do najbolj optimalne avtonomije in neodvisnosti medijev.”

 

Piratska stranka Slovenije – lista št. 10

”Strinjam se s pobudo in predlogom zakonodaje s tega področja, zato sem jo pravkar podpisal.

Medijska zakonodaja v EU in Sloveniji je za Pirate pomembna tematika. Vloga medijev v digitalni družbi je pod vplivi, ki so jo postavili v nezavidljiv položaj. Za nas sta zelo pomembni vprašanji zaščite in vloge virov, kar se kaže kot pravi demokratični deficit v družbi.

Transparentnost delovanja s čim bolj popolno zaščito virov in neodvisne uredniške politike so za nas idealno stanje, h kateremu moramo stremeti in ki ga bomo tudi preko političnih vzvodov absolutno spodbujali in podpirali.” (Rolando Benjamin Vaz Ferreira, op. a.)

 

Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa – lista št. 5

”Državljanska pobuda za evropsko medijsko zakonodajo po našem mnenju združuje razumne in utemeljene zahteve, ki so odraz radikalnih sprememb v globalnem medijskem prostoru. Poglavitna podstat – neodvisnost medijev, medijski pluralizem in delovanje v javnem interesu – v luči poslovanja nekaterih medijskih korporacij in finančnih lobijev, doživlja mnoge preizkuse na vsakodnevni ravni, tudi z ukinjanjem medijev ali vznikanjem »medijev«, ki služijo kot orodje za raznovrstne elite.

Neodvisno in verodostojno novinarstvo sta ključna tudi za uveljavljanje varovanja pravice do neodvisnih in raznovrstnih informacij, kot to navaja Evropska listina o človekovih pravicah. V primeru izvolitve v Evropski parlament se bomo zavzemali za zakonodajo, ki bo usmerjena v transparentnost, ščitenje medijskega pluralizma, omejevanje navzkrižja interesov med političnimi elitami in medijskimi korporacijami ter v zagotavljanje javnega interesa.”

 

Socialni demokrati in Stranka evropskih socialistov – lista št. 7

”Socialni demokrati smo vedno zagovarjali svobodo medijev in neodvisnost novinarjev. Samo na tej osnovi se lahko utrjujejo demokratični procesi v družbi. Ohranjanje svobode izražanja in medijskega pluralizma je nenehna skrb socialnih demokratov. Zaradi krize, novih tehnologij in svetovne konkurence so mediji v zadnjih letih doživeli radikalne spremembe tudi v smeri koncentracije lastnine, kar za demokratične procese ni dobro.”

Podpiši pobudo!