Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS pisala vladi

Novice

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS pisala vladi

Sindikat novinarjev Slovenije je danes predsedniku vlade Janezu Janši in ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žigi Turku posredoval pismo glede omejevanja pogodbenega dela na Radioteleviziji Slovenija. Pismo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Zadeva: Sklep Vlade RS o prepovedi sklepanja avtorskih pogodb, z dne 8. 3. 2012

V imenu vseh združenih v Sindikatu novinarjev Vas želimo opozoriti na škodljive posledice, ki bi nastale na Javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija ob dosledni uveljavitvi marčevskega Sklepa Vlade o prepovedi sklepanja avtorskih in novinarskih pogodb ter tudi civilno pravnih pogodb z drugimi ustvarjalci programov.

Glede na to, da imajo številni redni honorarni sodelavci (ne zgolj novinarji) pogodbe sklenjene tudi zgolj za mesec vnaprej, omenjeni sklep Vlade že povzroča negativne posledice, saj se številnim pogodbe iztečejo konec marca, kar lahko pripelje tudi do programske škodo in nepredvidenih posledic pri izvajanju programov, ki jih je zavod dolžan zagotavljati po ZRTVS-1, na kar Vas je že opozorilo tudi poslovno in programsko vodstvo RTV Slovenija.

Honorarni sodelavci so bistveni za delovanje in izpolnjevanje z zakonom določenega poslanstva RTV-ja. Še posebno pomembni so redni honorarni sodelavci, ki delajo v prikritem delovnem razmerju – na osnovi redno obnavljajočih se pogodb , za polni delovni čas in z vsemi obveznostmi in dolžnostmi redno zaposlenih. RTV Slovenija je zato na osnovi Priporočil Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo in šport, z dne 9. septembra 2009, v sodelovanju z novinarskimi sindikati in s Sekcijo pogodbenih novinarjev RTV Slovenija ter ob mediaciji Ministrstva za kulturo pričela intenzivneje in sistematično reševati položaj pogodbenih sodelavcev, ki so bili dolga leta v prikritem delovnem razmerju.

Izjemen napredek na tem področju predstavlja zlasti Dogovor o priznavanju pravic in zaposlovanju svobodnih in samostojnih novinarjev na RTV, sklenjen 10. januarja leta 2010. Z njim smo se podpisniki, socialni partnerji, zavezali k sklenitvi pogodb o zaposlitvi določenega števila pogodbenih sodelavcev, tudi za določene standarde o njihovih dolžnostih in pravicah, ter za urejeno prehajanje iz civilno pravnega v delovno pravni pogodbeni status, kadar so za to izpolnjeni vsi zakonski pogoji, seveda ob upoštevanju programskih, finančnih in kadrovskih načrtov RTV Slovenija.

Dogovor je avtonomni pravni akt socialnih partnerjev, ki je bil sprejet, da bi na strani RTV Slovenija zmanjšali pravna tveganja prikritih zaposlitev, povečali stabilnost položaja pogodbenih sodelavcev in hkrati optimiziral upravljanje s človeškimi viri javnega zavoda. Ni odveč opozoriti, da nas kolektivni dogovor izpostavlja tudi kazenski in odškodninski odgovornosti v primeru sodnih postopkov, v kolikor bi ga podpisniki zavestno kršili. Niti oblastni poseg, kakršen je prepoved sklepanja pogodb, pa ne predstavlja upravičenega razloga v morebitnih sodnih sporih. Vlado zato prosimo in pozivamo, da Javni zavod RTV Slovenija izvzame iz prepovedi sklepanja avtorskih in novinarskih pogodb, sicer bomo prisiljeni v pravno varstvo interesa sindikata in s kolektivnim dogovorom zastopanih pogodbenih novinarjev.

Mag. Zoran Medved, l.r., predsednik Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Nataša Štefe, l.r., predsedujoča Sekcije pogodbenih novinarjev RTV Slovenija

Iztok Jurančič, l.r., predsednik Sindikata novinarjev Slovenije