Manj demokracije pri izboru strokovnih komisij na ministrstvu za kulturo

Stališče

Manj demokracije pri izboru strokovnih komisij na ministrstvu za kulturo

Foto: Bojan Velikonja, Dnevnik

V Društvu novinarjev Slovenije podajamo pripombe na predlog sprememb Pravilnika o strokovnih komisijah Ministrstva RS za kulturo, ki je do danes v javni obravnavi. Dokument je bil sicer na eupravi objavljen že 29. septembra 2020, vendar se ministrstvo ni potrudilo, da bi deležnike in zainteresirano javnost obvestilo o tem, da predlaga spremembe pravilnika oziroma z nami opravilo predhodno posvetovanje. Ugotavljamo, da predlagane spremembe pravilnika uvajajo povečanje nadzora ministrstva nad izborom in imenovanjem članov komisij. Če pravilnik pogledamo skupaj s predlaganimi spremembami zakona o medijih, ki v 6. členu določajo, kako naj se izvajajo javni pozivi in razpisi, je ta intenca še bolj jasna. V društvu novinarjev smo se do predlaganih sprememb zakona o medijih v tem delu opredelili, kot sledi:

Iz predloga novele so izpadli vsi odstavki, ki so natančneje določali pogoje za sodelovanje na razpisih, izhodišča za kriterije, merila za presojo in ocenjevanje. Oblikovanje besedila in vsebine razpisa, ki odločilno vpliva na to, kaj, koga in pod kakšnimi pogoji bo država financirala, je torej prepuščeno diskrecijski pravici vsakega ministra, zakon pa ne določa niti minimalnih vstopnih izhodišč za pripravo razpisov. Če te vsebine ni v zakonu, zahtevamo, da ministrstvo pripravi osnutke podzakonskih aktov, na podlagi katerih bodo pripravljeni razpisi. Gre za očitno pravno vrzel in nasprotje z načelom, da mora predlagatelj ob predstavitvi predloga zakona pripraviti tudi povzetek podzakonskega akta.

Očitno je, da ministrstvo tudi pri spremembah pravilnika, ki določa, kako bodo imenovani člani komisije, ki bodo o razdeljevanju sredstev odločali, sledi konceptu povečevanja neposrednega vpliva ministra. 5. člen predloga pravilnika namreč določa:

(1) Člane komisije na podlagi povabila in po njihovem predhodnem soglasju za štiri leta imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister). Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani. Minister izmed članov komisije imenuje predsednika. Največ dva člana komisije lahko minister imenuje izmed uslužbencev ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo).

Do sedaj je ministrstvo za člane komisije izvedlo javni poziv, na katerega so se lahko prijavili vsi zainteresirani strokovnjaki, nov predlog pa predvideva povabilo ministra, kar je izključujoče. Minister bo že pred izborom opravil predizbor. Poleg tega bo v komisijo lahko imenoval kar dva člana izmed uslužbencev ministrstva, kar bo občutno zmanjšalo neodvisnost komisij. Predlog predvideva tudi zmanjšanje števila članov komisij. S tem bi se celo strinjali, saj je jasno, da je v Sloveniji – vsaj na področju medijev – zelo težko najti strokovnjake, ki ne bi že v preteklosti sodelovali v komisijah in ki poslovno z mediji ne sodelujejo. Prav zato smo tudi predlagali, da bi za razpis iz sklopa B, torej za programe posebnega pomena, ki praktično vsi prejmejo subvencijo za projekte, ki se iz leta v leto ponavljajo, komisijo ukinili, v zakonu opredelili merljive kriterije, sredstva pa podeljevali avtomatično, brez komisije. Vendar pa se ne moremo strinjati s predlogom, da se število članov zmanjša s 5–7 na 3–5, od tega pa sta dva člana zaposlena na ministrstvu. To v primeru tričlanske komisije pomeni, da ima ministrstvo popolni nadzor nad odločitvami, kateri projekti bodo prejeli sredstva. Poleg tega ministrstvo predlaga tudi, da bi po novem predsednika komisije imenoval minister sam, doslej pa so ga člani izvolili izmed sebe. Tudi to je poseg v neodvisnost delovanja komisij.

V obrazložitvi tudi ni navedeno, zakaj se pravilnik sploh spreminja. Sprašujemo se, ali je to v času krize, ko bi medijski sektor potreboval konkretne vzpodbude in pakete pomoči, res prioritetna naloga. Znova se ustvarja vtis, da gre ministrstvu in ministru predvsem za nadzor nad razdelitvijo javnega denarja, ki ga očitno pred objavo razpisov za leto 2021 jemlje iz rok neodvisnih strokovnjakov. Ob tem se sicer lahko vprašamo tudi o strokovnosti nekaterih trenutno imenovanih članov komisije za programske vsebine medijev. Ministrstvu predlagamo, da spremembe pravilnika umakne in pred morebitnim spreminjanjem pravilnika opravi pogovore z deležniki z vseh področij, ki jih pravilnik zadeva.