Umetna inteligenca v novinarstvu le z inteligenco novinarjev

Umetna inteligenca v novinarstvu le z inteligenco novinarjev

Dan / day:
24. 11. 2023
Kdaj / when:
16.00—16.45
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
predstavitev / presentation

Od objave orodja ChatGPT je navdušenje okoli domnevno genialnih »pisalnih strojev« doseglo raven, ki včasih onemogoča razumen diskurz. To odvrača pozornost od omejitev in hkrati od potenciala umetne inteligence za novinarstvo ter medije nasploh. Vendar lahko ukrepanje brez predhodnega premisleka povzroči nepopravljivo škodo blagovni znamki medija, še bolj pa že tako krhkemu zaupanju med uporabniki ter novinarji in mediji.

Zakaj bi uporabljal/a UI? Kakšni so cilji? Koliko (uredniške) avtonomije podelim stroju? Ta vprašanja so veliko pomembnejša od precej hipotetičnih razprav, ali veliki jezikovni modeli lahko opravljajo delo novinarjev (kvarnik: ne morejo).

Avstrijska tiskovna agencija APA je leto 2023 namenila razvoju strateškega, novinarskega in ekonomsko vzdržnega okvira za uporabo tehnologije umetne inteligence v vsebinskih procesih in vsebinskih izdelkih.

Katharina Schell, namestnica odgovorne urednice APA, bo govorila o strateškem pristopu neodvisne tiskovne agencije, pomenu pismenosti in upravljanja z umetno inteligenco za novinarje, pa tudi za vodstvo medija, ter predstavila praktične primere, kako lahko medij prevede svoje temeljne novinarske vrednote v dobo umetne inteligence in kaj je treba pri tem upoštevati.

Predstavitev bo v angleškem jeziku.

 

Since the publication of ChatGPT, the hype surrounding supposedly ingenious „writing machines” has reached a level that at times makes sensible discourse impossible. This distracts from the limitations, but also the potential of AI for journalism and the media sector in general. However, acting without thinking first can cause irreparable damage to a media brand, not to mention the already fragile relationship of trust between users and journalists and the media.

Why would I use AI? What are the objectives? How much (editorial) autonomy do I grant the machine? These vital questions are much more important than rather hypothetical discussions if Large Language Models can do the job of journalists (Spoiler: They can’t).

The Austrian news agency APA has spent the year 2023 to develop a strategic, journalistic and economically viable framework for the use of AI technology in content processes und content products. Katharina Schell, deputy editor-in-chief of APA, talks about the independent news agency’s strategic approach, the importance of AI literacy and governance for journalists, but also for management, and presents practical examples of how a medium can translate its fundamental journalistic values into the AI age and what should be considered in the process.