Pogosta vprašanja in svetovalnica

Pogosta vprašanja in svetovalnica

Pripravili:

 • Melita Butara, univ.dipl.ekon., davčna svetovalka
 • Gregor Simončič, odvetnik
 • Špela Stare, generalna sekretarka društva novinarjev Slovenije
 • Boris Kramberger, ZZZS, svetovalec g.d. za stike z javnostjo
 • Sergeja Rajh Travner, ZZZS, oddelek za izvajanje zdravstvenega zavarovanja
 • Damjan Kos, ZZZS, služba za stike z javnostjo
 • Mojca Strojan, odnosi z javnostmi pri NLB

Pridobitev statusa pri Ministrstvu za kulturo

Za pridobitev statusa samostojnega novinarja je potreben vpis v razvid samostojnih novinarjev pri Ministrstvu za kulturo RS po predhodnem mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev (skupna komisija Društva novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikata novinarjev Slovenije (SNS)). Kulturni minister z odločbo odloči o vpisu v razvid. Postopek pridobitve statusa samostojnega novinarja podrobneje določa Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige (Ur. l. RS, št. 105/01).

V razvid samostojnih novinarjev se lahko vpiše tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje
:

 • da ima dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike   Slovenije;
 • da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
 • da ima dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz 12. člena Zmed
 • da mu s pravnomočno sodno odločbo ni prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti.

Po uredbi opravlja posameznik novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, kadar ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja druge samostojne poklicne dejavnosti za več kot polovičen delovni čas.

Vlogo za vpis v razvid je treba vložiti z obrazcem, ki je dostopen tudi na spletnih straneh Ministrstva za kulturo. Prosilec si lahko sam izbere želeni datum začetka veljavnosti statusa samostojnega novinarja, vendar pa ta ne začne veljati, dokler vloge ne odda v vložišče Ministrstva za kulturo. Statusa ni možno uveljavljati za nazaj.