Plačevanje prispevkov v 2014 in naprej

Plačevanje prispevkov v 2014 in naprej

Z januarjem 2013 je stopil v veljavo ZPIZ-2, ki za leto 2013 ne predvideva sprememb. Do konca leta 2013 se bodo podjetniki razvrščali v zavarovalne osnove enako kot doslej. Do vključno februarja 2014 bo minimalna zavarovalna osnova enaka minimalni plači.

Nova zakonodaja ukinja zavarovalne razrede in uvaja enotno zavarovalno stopnjo za vse samozaposlene in sicer 38,2% od zavarovalne osnove, kar pomeni, da bo vsakemu samozaposlenemu višina prispevkov določena individualno.  Zakon določa le najnižjo in najvišjo zavarovalno osnovo. Novost je tudi, da se zavarovalne osnove in s tem prispevki ne bodo več mesečno spreminjale, ampak bodo določene enkrat letno, saj bodo odmerjene od povprečne letne plače, preračunane na mesec.

Prispevek zavarovanca

Prispevek delodajalca

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

Za zdravstveno zavarovanje

6,36 %

6,56 %

Za starševsko varstvo

0,10 %

0,10 %

Za zaposlovanje

0,14 %

0,06 %

Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

/

0,53 %

SKUPAJ

22,10 %

16,10 %

Izračun zavarovalne osnove

Zavarovalna osnova se izračuna tako, da se od davčnega prihodka (letni prihodek) odšteje davčne odhodke (materialne stroške, če samozaposleni vodi knjige oziroma 70% normiranih stroškov, če je normiranec), dobljeni znesek je dobiček, ki se mu prišteje obračunane prispevke.

145. člen ZPIZ-2 pa predvideva prehodno obdobje za ugotovitev zavarovalne osnove.  V letih od 2014 do 2018 omogoča dodatno znižanje ugotovljenega dobička. Dobiček za določitev zavarovalne osnove se bo znižal za:

  • 30 % v letu 2014
  • 28 % v letu 2015
  • 25 % v letu 2016 in 2017 ter naprej.

Na zgoraj naveden način je določena zavarovalna osnova za plačilo prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi osnova za plačilo ostalih treh vrst prispevkov za socialno zavarovanje. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da je zadnja novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, določila za prispevke za zdravstveno zavarovanje v prehodnem obdobju drugačno minimalno osnovo, in sicer osnova za zdravstveno zavarovanje ne sme biti nižja od 60% PP.

Uvrstitev v zavarovalno osnovo normiranca v letu 2014

Samozaposleni bo 20. 3. 2014 oddal obračun davka iz dejavnosti. Njegov bruto dohodek bo znašal 15.000,00 EUR. Iz tega bo obračunal dobiček po formuli: 15.000,00 – 70% normiranih oziroma dejanske stroške, če vodi knjige + plačani prispevki za socialno varnost. Njegov dobiček po obračunu bo npr. (za normairanca) znašal 15.000,00 – 70% normiranih stroškov = 4.5000,00 + 4.245,00 prispevkov (350 X 12) = 8.745,00.  Za ugotovitev zavarovalne osnove bo ta dobiček znižal za 30%. Dobiček za določitev zavarovalne osnove bo tako znašal 6.122,00 EUR, ker je dobiček nižji od 60% povprečne plače (10.766,00) se prispevki za PIZ odmerijo od minimalne plače, za ZZ pa od 60% povprečne plače, kar znese 316 EUR na mesec. Če bi bil dobiček po obračunu višji od 60% povprečne plače, bi ga množil z 0,382 in delil z 12, za ugotovitev višine mesečnih prispevkov.

Zavarovalna osnova se bo določila na podlagi podatkov iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki ga bodo morali oddajati tudi normiranci; rok za oddajo davčnega obračuna je 31. 3., zato se bodo normiranci v nove osnove razvrstili najkasneje aprila (prispevki, ki se plačajo maja).

Zavarovalna osnova se bo uporabljala do določitve dobička za naslednje obdobje.
Od leta 2015 dalje najnižja zavarovalna osnova za samozaposlene ne bo več minimalna plača, ampak bo določena v % od povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov v % od zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec

Leto 2013

Leto 2014

Leto 2015

Leto 2016

Leto 2017

Leto 2018

Minimalna plača

Minimalna plača

54 %

56 %

58 %

60 %

783,66

783,66

823,31

853,80

884,30

914,79

Najvišja zavarovalna osnova bo 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.