Znižanje in zvišanje zavarovalne osnove

Znižanje in zvišanje zavarovalne osnove

ZPIZ-1 je določal, da je samozaposleni lahko zahteval znižanje zavarovalne osnove, o čemer je na podlagi zahtevka odločil ZPIZ. Znižana zavarovalna osnova ni smela biti nižja od 60% povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. Tudi ZPIZ-2 predvideva znižanje zavarovalne osnove, vendar za razliko od ZPIZ-1 uvaja »sankcijo« v višini 20 % povečanja zavarovalne osnove, če bi na podlagi dejanskega dobička presegla znižano osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %. Znižana zavarovalna osnova ne bi smela biti nižja od najnižje zavarovalne osnove (t. j. 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec). Samozaposleni se torej lahko sam, brez navedbe razlogov, odloči in zavarovalno osnovo zniža za 20%,  za to ne potrebuje potrditve ZPIZ  kot do sedaj. Je pa res, da zakon uvaja sankcijo, če bi se znižanje izkazalo za naupravičeno.

Izjema po ZPIZ-2 bodo tisti samozaposleni, ki jim bo del prispevkov za PIZ plačevala država.

ZPIZ-2 za razliko od ZPIZ-1 eksplicitno ne navaja možnosti, da bi se samozaposleni lahko zavarovali od zavarovalne osnove, ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen, vendar pa DURS v pojasnilu to možnost dopušča.