Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe

Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni ali poškodbe

Pravico  do  nadomestila  plače med začasno zadržanostjo od dela iz naslova obveznega  zdravstvenega  zavarovanja  imajo  zavarovanci,  ki  samostojno  opravljajo  gospodarsko ali  poklicno dejavnost (28. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju).

Začasno  zadržanost  od  dela  ugotovi  osebni  zdravnik  oziroma imenovani zdravnik  Zavoda  za  zdravstveno  zavarovanje  Slovenije  ali  zdravstvene komisije ZZZS (na podlagi pritožbe).

Nadomestilo  plače  pripada  zavarovancem  v  breme obveznega zdravstvenega zavarovanja  od  prvega delovnega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega  tkiva  in organov v korist druge osebe, posledic dajanja krvi, nege ožjega  družinskega  člana,  izolacije  in  spremstva,  ki ju odredi osebni zdravnik,  zaradi  poškodbe  pri  delu  ali  poklicne  bolezni, nastale pri izvajanju  aktivnosti  iz  18.  člena  Zakona  o  zdravstvenem  varstvu  in zdravstvenem  zavarovanju.  V  vseh  drugih primerih začasne nezmožnosti zadelo   se   nadomestilo  plače  izplača  v  breme  obveznega  zdravstvenega zavarovanja  od  31.  delovnega dne zadržanosti od dela dalje. Več o tem si lahko preberete na         spodnji povezav: http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/B61898CEC23D98F4C1256E8C00271C9B

Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal, oz. od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan.

ZZZS samostojnim novinarjem, ki so upravičeni do nadomestila plače v breme ZZZS, izplačuje nadomestilo neposredno na transakcijski račun upravičenca.

Pravica do nadomestila plače za čas starševskega (porodniškega) dopusta je pravica po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Osnova za starševsko nadomestilo je povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred mesecem nastopa starševskega dopusta. Če ni podatka za vseh 12 mesecev, se za manjkajoče mesece upošteva znesek 55 odstotkov minimalne plače. Informacije o porodniškem dopustu in vseh oblikah starševskih nadomestil in dodatkov najdete na spletnem naslovu Ministrstva za delo, socialne zadeve in družino, posredujejo pa jih tudi pristojni centri za socialno delo.