Kandidacijski postopek za člane organov DNS v teku

Obvestilo

Kandidacijski postopek za člane organov DNS v teku

Članom organov društva se zaključuje štiri letni mandat, zato društvo začenja kandidacijske postopke za naslednje mandatno obdobje. Kandidate lahko člani društva predlagate do vključno 7. septembra 2015, ko se postopek evidentiranja kandidatov zaključi. Volilna skupščina društva bo v skladu s sklepom upravnega odbora in sveta društva v četrtek, 24. septembra 2015, v društvenih prostorih na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

Zbiramo kandidate za sledeče člane organov DNS:
– predsednik društva
– 10 članov upravnega odbora
– 5 članov Novinarskega častnega razsodišča
– 3 člane nadzornega odbora

Predlagatelji morajo poleg imena predlaganega kandidata in navedbe organa za članstvo v katerem kandidira, poskrbeti tudi za pridobitev kandidatovega soglasja h kandidaturi. V skladu s 30. členom statuta morajo kandidati za predsednika društva h kandidaturi priložiti tudi pisni program dela oziroma aktivnosti za prihodnje mandatno obdobje.
Mandat vseh članov organov traja 4 leta. Kandidat lahko predlaga tudi samega sebe.

Pravico voliti in biti voljen v vse organe DNS imajo le polnopravni člani društva, ki redno plačujejo članarino. Pridruženi in častni člani nimajo pravice voliti in biti voljeni.

Na podlagi prejetih predlogov, bo upravni odbor sestavil kandidatne liste, ki jih boste skupaj z vabilom in vsemi gradivi prejeli 15 dni pred skupščino.

Imena kandidatov za člane organov DNS nam skupaj s soglasjem h kandidaturi pošljite na naslov Društvo novinarjev Slovenije, Wolfova 8, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov generalni@novinar.com, do vključno 7. septembra 2015.

Vse informacije in navodila o poteku skupščine in volitev boste prejeli skupaj  z vabilom in gradivom za skupščino.

Glede na to, da lahko posamezni člani za glasovanje na skupščini pooblastijo svoje aktive, opozarjamo na statutarno določilo, ki določa, da mandati vseh organov, torej tudi predsednikom aktivov, ki so člani sveta DNS, trajajo štiri leta. Predsednik aktiva je lahko ponovno izvoljen, vendar je treba sklicati občni zbor aktiva in izvesti volitve. Predsednik aktiva mora biti član društva. Pozivamo torej vse aktive, ki trenutno ne izpolnjujejo tega določila statuta, da do volilne skupščine društva uredijo stanje.