Protest zoper večkratne kršitve medijskega zakona v družbi Salomon

Stališče

Protest zoper večkratne kršitve medijskega zakona v družbi Salomon

V imenu novinarskih združenj obsojava evidentne kršitve pravice in dolžnosti uredništev do podajanja mnenja k razrešitvi in imenovanju odgovornega urednika. Pristojne pozivava, naj zagotovijo izvajanje uzakonjenega instituta uredniške in poklicne avtonomije, družbo Salomon pa, da takoj preneha kršiti zakon o medijih in v skladu z njegovimi določbami spoštuje veljavno ureditev razmerij med izdajateljem in uredništvom.

Družba Salomon iz skupine Krater, registrirana tudi za zaposlovanje invalidov, je v aprilu odpustila odgovorno in glavno urednico revije Obrazi, Almo Maruško Sedlar z domnevo, da je izvajala mobing predvsem nad vodilnimi izdajateljske družbe. Novinarka, ki je tudi zaupnica novinarskega sindikata, je bila odpuščena kljub dejstvu, da se bo šele v nadaljnjih sodnih postopkih izkazalo, ali je delodajalec ravnal zakonito. V praksi pa je uzakonjeno načelo imunitete sindikalnega zaupnika že ogroženo, saj delodajalec z izvršenim povračilnim ukrepom in diskriminacijo sindikalnega zaupnika lahko brez kakršnihkoli sankcij demonstrira svojo moč ter s tem posega v ustavno zagotovljeno pravico do sindikalnega delovanja.

Ker izdajatelj ob razrešitvi in imenovanju odgovorne urednice Alme Maruške Sedlar ni pridobil mnenja uredništva, smo podali tudi predlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora pri pristojnem ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Medijska inšpektorica je ugotovila, da izdajatelj ne more in ne sme razrešiti odgovornega urednika brez predhodnega mnenja uredništva, kar je povsem jasno določeno v 18. členu zakona o medijih. Inšpektorat za kulturo in medije pa je zavrnil inšpekcijski nadzor nad Salomonom, ker je po njegovih navedbah za vprašanje postopka razrešitve odgovornega urednika merodajen temeljni pravni akt izdajatelja, za vprašanje skladnosti dejanskega stanja s temeljnim pravnim aktom izdajatelja pa inšpektorat ni pristojen.

V stanovskih organizacijah sicer razumemo nemoč inšpekcije pri nadzoru nad izvajanjem enega osnovnih institutov uzakonjene avtonomije uredništev. Vendarle pa mora po 12. členu medijskega zakona izdajatelj že ob vpisu v razvid medijev, brez katerega ne more izdajati medija, priložiti tudi temeljni pravni akt, iz katerega je razvidno, da je določil pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom, med temi tudi z zakonom skladni postopek imenovanja in razrešitve odgovornega urednika medija. Za presojo skladnosti tega akta z zakonom pa je inšpekcija v skladu s 16. členom medijskega zakona po našem mnenju brez dvoma pristojna.

Upravičeno domnevamo, da Salomonov temeljni akt razmerij ne opredeljuje po zakonu, saj družba doslej obveznega mnenja uredništva v primeru imenovanja in razrešitve odgovorne urednice Obrazov ni pridobila po uzakonjenem postopku. Nadalje je v razvidu medijev kot odgovorna urednica Obrazov navedena prejšnja urednica medija, ki v Salomonu ni bila nikoli zaposlena, kar predstavlja kršitev določb 14. člena zakona o medijih. Aktualna odgovorna urednica Obrazov s Salomonom nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi za delo odgovorne urednice, izdajatelj pa jo namerava po naših informacijah v kratkem zamenjati z novo odgovorno urednico. Po sistemizacijskem aktu pa ima družba za odgovorne urednike določen celo le enoletni mandat, kar seveda močno ogroža tudi delovnopravni status odgovornega urednika.

Glede na dosedanjo prakso kršitve instituta avtonomije uredništva je velika verjetnost, da bo izdajatelj s kršitvami nadaljeval. Salomon pozivamo, da preneha z grobimi in očitnimi kršitvami določb medijskega zakona, ki varujejo tudi javni interes po korektni obveščenosti državljanov. Zaradi slednjega pa javno pozivamo, naj inšpekcijski nadzor vendarle preveri skladnost statuta izdajatelja ali ustreza uzakonjenim normam avtonomije uredništev. Poljubne in nezakonite menjave odgovornih urednikov namreč pomenijo resno grožnjo tudi uredniški avtonomiji številnih drugih medijev, ki jih izdaja Salomon od lanskega septembra, ko je družba najela blagovne znamke revij propadlega podjetja Dela Revije.

Lep pozdrav,

Iztok Jurančič, predsednik Sindikata novinarjev Slovenije

Matija Stepišnik, predsednik Društva novinarjev Slovenije