Primer izračuna akontacije dohodnine za normiranca

Primer izračuna akontacije dohodnine za normiranca

Samostojni novinar bo seštel vse zneske v preteklem letu izdanih računov iz dejavnosti. Prihodki bodo  znašali 14.000,00 EUR. Normirani odhodki, izračunani v višini 80 % teh prihodkov bodo znašali 11.200,00 EUR. Predvidena davčna osnova, razlika med prihodki in normiranimi odhodki, bo znašala 2.800,00 EUR.

Stopnja davka bo 20 %, kar pomeni, da bo izračunana predhodna letna akontacija znašala 560,00 EUR. Ker bo v tekočem letu posloval polnih 12 mesecev se izračunana akontacija šteje za letno predhodno akontacijo. Letna predhodna akontacija bo višja od 400,00 EUR, zato bodo obroki akontacije mesečni. Izračunan znesek akontacije bo delil s številom mesecev poslovanja, torej z 12. Mesečni obrok predhodne akontacije bo znašal 47,00 EUR .

Prvi obrok bo moral plačati do aprila tekočega leta, zadnji obrok za tekoče leto 2014 bo plačal 10. januarja prihodnjega leta.

Ker bo moral davčni obračun oddati najkasneje 31. 3., bo v novem davčnem letu plačeval obroke akontacije kot jih bo izračunal v davčnem obračunu.

Akontacijo dohodnine bodo samozaposleni plačevali na podračun številka SI56 01100 8881000030, referenca SI19 davčna številka-40002.

Preplačila in vračila akontacije

Pri večini samozaposlenih bo prihajalo do razlik med plačano akontacijo in akontacijo, ki jo bo izračunal v obračunu davka:

  • višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna bo višja – samozaposleni bo moral razliko za že dospele obroke akontacije tekočega leta plačati pri prvem naslednjem obroku akontacije;
  • višina akontacije na podlagi novega izračuna bo nižja – davčni urad bo preplačila zapadlih in preplačanih obrokov predhodne akontacije vrnil.