Nov prag za vstop v sistem DDV je 50.000 EUR

Nov prag za vstop v sistem DDV je 50.000 EUR

S 01.04.2013 se je prag za vključitev v sistem DDV dvignil na 50.000 EUR, kar pomeni, da lahko tisti davčni zavezanci, ki so bili vključeni v sistem DDV kot obvezni, zaradi prekoračitve predhodnega praga, 25.000 EUR (in v preteklih 12 mesecih niso presegli obdavčljivi promet 50.000 EUR), izstopijo iz sistema z oddajo vloge (Zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV), preko portala eDavki (DDV-DeDDV). Pri zahtevku je potrebno navesti:

  • pogoje za prenehanje identifikacije za namene DDV, ki so izpolnjeni na dan 01.04.2013,
  • kot razlog za prenehanje označiti »drugo« in v polju navedete »promet pod 50.000 EUR«.

Tisti, ki se boste odločili za prenehanje identifikacije pazite, saj je ob prenehanju potrebno obračunati DDV od vseh zalog (materiala in blaga) od katerih je uveljavljalo odbitek vstopnega DDV ter tudi od vsega prometa, ki ga je opravil do dneva prenehanja. Obračun DDV bodo ti zavezanci morali predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca, ko je prenehala identifikacija za DDV (odločba DURS-a).

Pojasnilo DURS-a z dne 15.02.2013

Vključitev v sistem DDV
Mali davčni zavezanci so oproščeni obračunavanja DDV. Za malega davčnega zavezanca pa šteje:

  • davčni zavezanec, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 50.000 eurov obdavčljivega prometa.

Mali davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV, niti ga ne sme izkazovati na izdanih računih.

V kolikor v zadnjih 12 mesecih (šteje se 12 mesecev od tekočega meseca dalje in ne koledarsko leto – npr. 12 mesecev od 1. 3. do 28. 2. tekočega leta) novinar doseže vrednost 50.000 evrov, mora pri pristojnemu davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazca DDV-P2 in DDV-P3). Davčni zavezanec iz 94. člena ZDDV-1 mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem bo presegel znesek 50.000 eurov prometa. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčni zavezanec predloži najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek. Identifikacijska številka za DDV je davčna številka s predpono SI.

Davčni organ izda identifikacijsko številko za DDV najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu (naslednjega meseca po vložitvi) vložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Davčni zavezanec mora začeti obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti po ZDDV-1 najkasneje prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu predložitve zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.

Ko postane zavezanec za DDV poleg knjige izdanih računov vodi tudi knjigo prejetih. To je vstopni DDV, ki ga vsake tri mesece odšteje od izstopnega (DDV, ki so mu ga dolžni naročniki na osnovi izstavljenih računov) in davčnemu organu nakaže le razliko. Seveda pa lahko DDV odbija le za opravičljive stroške, ki so povezani z opravljanjem njegove dejavnosti. DDV se odvaja v davčnem obdobju, ki je za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel obdavčljiv promet storitev v vrednosti do vključno 210.000 eurov, koledarsko trimesečje.
Mali davčni zavezanec pa se ne glede na višino opravljenega prometa oziroma katastrskega dohodka lahko prostovoljno vključi v sistem DDV. Svojo izbiro mora vnaprej priglasiti pristojnemu davčnemu uradu in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

O prenehanju identifikacije za namene DDV davčni organ odloči po prejemu zahtevka davčnega zavezanca za prenehanje identifikacije za namene DDV oziroma po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ne obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV.

Pojasnilo DURS, da se novinarju, ki je z delom po avtorskih pogodbah presegel dohodek 50.000 EUR, če je v odvisnem razmerju, ni potrebno identificirati za namene DDV.

http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3708