Predlogi ukrepov za pomoč medijem in novinarstvu

Stališče

Predlogi ukrepov za pomoč medijem in novinarstvu

Foto: Jože Suhadolnik

V Društvu novinarjev Slovenije dnevno spremljamo razmere, v katerih so se zaradi izredne zdravstvene situacije znašli slovenski mediji in novinarji. Razmere so bile na medijskem trgu skrajno zaostrene še pred nastopom krize, številni mediji so odpuščali novinarje, krčili dopisniške mreže, zmanjševali obseg vsebin na določenih področjih, med katerimi je bila tudi kultura, odpovedovali kolektivne pogodbe in nižali delovnopravne standarde, če naštejemo le nekatere ukrepe medijev, s katerimi so poskušali znižati stroške poslovanja. Razrez oglaševalskega kolača je že desetletje nenaklonjen predvsem tiskanim in lokalnim medijem, manjšim neodvisnim portalom in radijskim postajam. Prav to so mediji, ki bodo najbolj čutili tudi vplive krize, v kateri smo se vsi skupaj znašli zdaj. Mediji poročajo, da so prihodki iz oglaševanja v zadnjem mesecu strmo upadli. Ker je prizadeto celotno gospodarstvo, ni pričakovati, da se bodo ti prihodki kmalu vrnili na normalno raven. Podobne težave imajo mediji, ki se financirajo z donacijami. Manjši mediji imajo poleg tega tudi premajhne ekipe, zato se ne morejo opreti na pomoč, ki jo država zagotavlja s plačilom nadomestila za zaposlene na čakanju. Novinarji in ostali medijski delavci enostavno morajo delati, stroški plač pa v tem primeru ostanejo v breme delodajalca. Problem bo predstavljalo tudi morebitno zbolevanje celotnih ekip, kar bo male medije prisililo, da začasno prenehajo delovati. Tudi ob upoštevanju in izvajanju ukrepa o pretežnem delu od doma ali na daljavo vsi vidiki priprave in izvedbe vsebin ne bodo možni.

Zaradi vsega naštetega ministrstvo za kulturo pozivamo, da sprejme ukrepe za pomoč in razbremenitev medijev, ki pretežno ne zahtevajo dodatnih finančnih sredstev, ampak le predčasno izplačilo pogodbeno že dogovorjenih sredstev in prilagoditev nekaterih pogodbenih zahtev oziroma zahtev regulatorja. Ministrstvo za kulturo in Agencijo za telekomunikacije storitve in omrežja RS pozivamo, da sprejmeta jasne ukrepe oziroma odločitve glede predlaganega in z njimi seznanita zainteresirano javnost. Vsaka nejasnost glede sprejetega oziroma odločenega povzroča le dodatno negotovost, ki so ji vsi deležniki na medijskem trgu trenutno že tako ali tako izpostavljeni. Zgolj zagotovila niso dovolj.

Predlagamo:

  • Da AKOS izdajateljem v času trajanja krize omogoči prilagoditev programskih shem. Nekaterih vsebin izdajatelji ne bodo mogli zagotavljati zaradi kadrovskih ali drugih razlogov, druge vsebine, predvsem informativne, pa bodo v programih dobile več prostora. V javnem interesu je, da mediji svoje vsebine trenutno čim bolj prilagodijo potrebam svojih javnosti in da jih pri tem ne omejujejo zahteve, ki izhajajo iz dovoljenj oziroma morebitne sankcije regulatorja.
  • Ministrstvo za kulturo naj pogodbeno dogovorjena sredstva za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020 iz obeh sklopov medijskih razpisov medijem v celoti izplača vnaprej v mesecu aprilu. Z vnaprejšnjim izplačilom subvencije bi medijem ministrstvo pomagalo prebroditi likvidnostne težave ter omogočilo realizacijo projektov in plačilo za novinarje, ki na teh projektih delajo. V nekaterih primerih bo izplačilo preprečilo odpuščanja ali celo propad medija. V trenutni situaciji je nesprejemljivo pričakovati, da bodo mediji zalagali denar za izvedbo projektov. Seveda pa pričakujemo, da bodo v skladu s pogodbenimi obveznostmi mediji pri poročanju o porabi subvencije to morali upravičiti z vso potrebno dokumentacijo.
  • Ministrstvo za kulturo ima v pogodbi o sofinanciranju programskih vsebin vključeno tudi klavzulo o višji sili, ki izdajateljem omogoča večji odklon pri realizaciji na razpis prijavljenih vsebin od tistega, ki je predpisan v normalnih okoliščinah. Ministrstvo pozivamo, da medijem omogoči, da vsebine subvencioniranih projektov lahko prilagodijo danim okoliščinam. Pričakujemo večjo prilagodljivost tako trenutnim kadrovskim potencialom izdajateljev kot tudi težavam, ki izhajajo iz omejitev gibanja in zagotavljanja socialne distance (na primer pri zagotavljanju gostov za oddaje ali nezmožnosti dela na terenu zaradi nastale situacije).
  • Da država prevzame stroške distribucije tiskanih medijev, kar lahko ureja v sodelovanju s Pošto Slovenije. Ta ukrep bi tiskane medije, ki jih bo situacija bolj prizadela, razbremenil dela stroškov, kar bi jim omogočilo ohranjanje delovnih mest in vsebin.

Predlagani ukrepi bi lahko bili prvi odziv ministrstva na zajezitev posledic krize in za ohranitev etičnega in kakovostnega novinarstva, seveda pa v prihodnosti pričakujemo tudi sprejem celovitih in sistemskih ukrepov za pomoč medijem, zaposlenim in samozaposlenim novinarjem. Eden izmed ukrepov bi lahko bila oprostitev plačila DDV za izdajatelje medijev.