Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo dolga

Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo dolga

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ je od 30. 5. 2012 dalje odpadla pravna podlaga za odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačevanje dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Odlog oziroma obročno plačilo nista mogoča za akontacije davka (npr. akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, akontacija dohodnine od plač zaposlenim) ali davčni odtegljaj (npr. prispevki za starševsko varstvo, ki gredo v breme delodajalcev). Enako velja tudi za prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (če gre za vloge, vložene po 1. 1. 2013, ko je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2), za obveznosti, na katere učinkuje postopek zaradi insolventnosti ter za obveznosti, katere davčni organ le izterjuje.

Povezava na pojasnilo glede zadržanja pravic nerednim plačnikom prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je aktualno za samostojne podjetnike.